Školní řád

Organizace dne   6:30 – 8:00 – scházení dětí, 6:30 – 9:30 – spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity –  8:30 – 8.40,  hygiena –  8.40- 9.00 svačina, 9.30- 11.30 –  pobyt venku, 11.30- 12.00 –  hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, 12.00- 14.00 –  odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity, 14.00 – 14.15 –  hygiena, odpolední svačina. 14.15 – 16.00 –  spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti     Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů,  divadel, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.   Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.   Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou … (písemné sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústní sdělením učitelem).     5.2 Organizace stravování dětí   Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny v organizačním řádu školní jídelny), který je zveřejněn na přístupném místě ve škole.   Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.   Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.   Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem .   Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 12.00 hodin do 12:30 hodin  a na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.   Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte osobně,  elektronicky nebo  telefonicky / 465526186, 606785040, skolka.knapovec@tiscali.cz, www.ms-knapovec . Neodhlášené obědy propadají.    

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/skolni-rad/