Školní vzdělávací program

 Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

“Se sluníčkem, pastelkami, poznáváme naši Zemi”

 

Školní vzdělávací program vypracovala p. ředitelka Sylva Fišerová a byl schválen na pedagogické radě dne 29.8.2019      

Platnost od 1.9.2019 do 31.8.2021

   

Identifikační údaje

 

 Adresa: Mateřská škola  Knapovec 8, Ústí nad Orlicí

IČO: 75017636

Kontakt: 465 526 186, 606785040

Ředitelka: Sylva Fišerová

Učitelka: Bc. Kristýna Rollerová

                    Martina Šmídová- mat. dovolená

Vedoucí ŠJ, kuchařka:  Irena Novotná

Školnice, topič:  Simona Votavová

 

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8  je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací. Jedná se o samostatné zařízení se školní jídelnou. Zřizovatelem mateřské školy je město Ústí nad Orlicí.

 

  Organizace dne:  

 

 6.30 –  9.30 dopolední blok her, pohybových činností a dovedností dle volby dětí

 8.30 – 8.40 tv. chvilka

 8.40 –  9.00  hygiena, svačina

 9.10 –  9.30 řízené i volné činnosti

 9.30  – 11.30 pobyt venku

11.30 – 12.15 oběd

12.15 – 14.00 odpočinek

14.00 –  14.15 svačina

14.15  – 16.00 odpolední činnosti do rozchodu dětí

 Organizace dne je orientační, reagujeme na vzniklé situace a potřeby dětí.

Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.00 hodin

Otevření i uzavření mateřské školy zajišťují p. učitelky nebo provozní zaměstnanci, je-li potřeba.    

 

Obsah vzdělávání

 

1. Pohádková školička

Charakteristika: Smyslem tématu je usnadnit dítěti adaptaci na nové sociální a vzdělávací situace a prostředí formou her a pohádek.

Hlavním cílem je seznámení s prostředím školy, rozvoj základních společenských návyků ve styku s dětmi i dospělými v MŠ. Začlenění do třídy, seznámení se se společnými pravidly, rozvíjení pozitivních citů k sobě i okolí.

Cíle:

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (verbální i neverbální)

 • seznamovat s novými slovy a jejich významem (časové, prostorové pojmy)

 • získávat povědomí o časové struktuře dne, týdne, roku

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • rozvíjet citové vztahy k druhým

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky

 • hovořit o tom, co ze mě dělá člověka

 • osvojovat si poznatky o svém těle, rozlišovat jednotlivé části, některé orgány a jejich funkce

 • rozvíjet schopnost pečovat o svoje zdraví, utvářet si kladný vztah ke sportu

 • zdravé oči, uši, zuby

 • přiřazovat dvojice dle pokynů

 budou si osvojovat poznatky důležité pro podporu bezpečí při sportu, u vody,

v kontaktu s cizími lidmi

 rozvíjet všechny smysly a pohybové dovednosti

 budeme rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě – sebedůvěra, citová

samostatnost

 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 rozvíjet základní pohybové dovednosti a orientaci

 rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit citové vazby a vztahy

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • upevňovat vztah ke knize

 • rozvíjet smyslové vnímání

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • budeme se společně připravovat na dětský karneval

 • posilovat prosociální chování v herní skupině, ale i ve vztahu k druhému ( v rodině, ve škole )

 • rozvíjet vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

 • využívat ročního období k praktickým pohybovým činnostem, získávat poznatky o tělovýchově a sportu

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozvíjet schopnost přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám, seznamovat se s přírodními látkami a jejich vlastnostmi

 • rozvíjet všechny smysly, paměť a pozornost (pohádky)

 • rozvíjet kultivovaný projev

 • rozvíjet tvořivost, estetické vnímání a cítění, manipulační dovednosti

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • vytvářet vztah k místu a prostředí kde žijeme, trávíme čas

 • seznamovat děti s jednoduchými pracovními nástroji, pomůckami a předměty denní potřeby

 • budeme podporovat rozvoj vědomostí o kultuře prostředí, lidových zvycích a tradicích

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • rozvoj pohybových dovedností a schopností

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • rozvoj komunikačních schopností, paměti, přesnosti

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • vytvářet si pravidla hygienických návyků

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • seznamovat se s barvami

 • správné oblékání vzhledem k počasí

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • navozovat situace pro rozvoj slovní komunikace, rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • vedeme děti ke zvládnutí přechodu z rodiny do MŠ

 • bezpečná orientace v novém prostředí

 • podporovat dětské přátelství

 • seznamování s novými životními návyky

 • správná sebeobsluha a správná hygiena

 • seznamování s pravidly společenského chování

 • tvorba pravidel třídy, jejich dodržování

 • navazování nových kamarádských kontaktů a vztahů, vnímání přání a potřeb druhých (pomoc mladším kamarádům)

 • vytváření a posilování vztahu k lidem, s nimiž jsem v každodenním kontaktu

 • rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě a ostatním dětem

 • uvědomit si poznatky o lidském těle, znát jeho části, funkce

 • rozlišit správnost stravování, poznat vitamíny

 • hovořit o tom, co ze mě dělá člověka

 • uvědomit si vlastní práva

 • vytvářet pravidla neagresivního chování

 • chránit si osobní soukromí i bezpečí ve vztahu s druhým dítětem i dospělým

 • seznamování a opakování prostorových pojmů

 • rozvíjení paměti a pozornosti ( opakovat )

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • nebát se neznámého, strašidelného, nepříjemného

 • vést děti k samostatnému mluvenému projevu

 • rozvíjet elementární časové pojmy a souvislosti

Tématické části:

 • Kašpárek ve školce

 • My jsme kamarádi – my se máme rádi

 • Nemocný kamarád

 • Strašidel se nebojíme

 • Karnevalové dovádění

 • Pohádkové klubíčko

 • Čarodějnice a my

 • Ahoj školko – těšíme se na prázdniny

………= témata je možné prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry a nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Naše záměry:

 • Seznámíme děti s prostorem třídy, MŠ, zahrady

 • Učíme je orientovat se v těchto prostorech

 • Naučíme děti znát svoji značku

 • Seznámíme děti s kamarády ve třídě

 • Učíme děti zorientovat se v režimu dne

 • Vedeme děti k upevňování hygienických návyků

 • Povedeme děti k tomu, aby se nebály vyjadřovat své pocity

 • Seznámíme děti s dospělými v MŠ

 • Učíme děti pečovat o své věci, sebe, dodržovat pořádek v MŠ, tak i doma

 • Podporujeme komunikaci v kolektivu, navazování nových kamarádských vztahů

 • Budeme navštěvovat různé organizace v ÚO, její členy pozveme na besedy do MŠ

 • Budeme se zaměřovat na činnosti spojené s poznáváním lidského těla

 • Budeme zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu – výlety do přírody

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi a živou přírodou

Očekávané kompetence:

 • Odmítnout komunikaci, která je mi nepříjemná

 • Uvědomit si práva k druhému, respektovat druhého

 • Odprostit se od nepříjemných projevů sobectví, dělit se o hračku, pamlsky, rozdělit se i o svůj úkol

 • Vnímat co si druhý přeje, co potřebuje, vycházet mu vstříc, chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého, nabídnout mu pomoc

 • Hodnotit svoji práci, co dělá dobře a co špatně

 • Samostatně vyjadřovat vlastní přání, požadavky

 • Poznat rozdíl mezi já – my

 • Vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání,..) rozlišovat cit. Projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítím ( soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování

 • Uvědomovat si svou samostatnost, zvládnout se obléci, pojmenovat oblečení, třídit, požádat o pomoc

 • Navazovat kontakty s dospělými, kterému je dítě svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s druhým dítětem

 • Uplatňovat své individuelní potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj názor ale přijmout i jiný názor), řešit konflikty dohodou

 • Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn atd.)

 • Seznamovat se s různými druhy knih, znát jejich význam

 • Dodržovat hygienické návyky

 • Podporovat zdraví, vědomosti o těle

 • Porozumět zdraví + opaku nemoci

 • Umět předejít konfliktům a podobným situacím

 • Opakovat si to, co jsme se již naučili

 • Neubližovat sobě ani druhému

 • Umět řešit zadané úkoly

 • Znát význam dobra i zla

 • Přirozeně komunikovat s druhým dítětem

 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých

 • Bránit se projevům násilí druhého dítěte, ponižování, ubližování

 • Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny

 • Projevovat zájem o knížky, časopisy

 • Pochopit, že každý má v rodině, ve třídě, v herní skupině svou roli, podle které je třeba se chovat

 • Rozlišit kladné x záporné, příjemné x nepříjemné

 • Nebát se změn, “ čarování „

 • Poznávání těla

 • Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • Orientovat se bezpečně ve svém okolním prostředí (domov, škola, doprava, obchody,..)

 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Sledovat se zájmem hudební a divadelní představení a hodnotit je

 • Uvědomovat si co je nebezpečné

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vážit si práce a úsilí ostatních dětí, dospělých

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

Vzdělávací nabídka:

 námětové hry „na rodinu, staráme se o miminko

 • oblíbené knihy, čtení na pokračování, ilustrace, hledání známých písmen, čtení obrázkového seriálu

 • exkurse po prostoru MŠ

 maňáskové a loutkové divadlo

 • vycházky, pozorování nejbližšího okolí, bydliště dětí

 • sluchové hry

 • výtvarné ztvárnění prožitků

 uspořádání karnevalu

 • zdravotní, relaxační a dechová cvičení, pohybové hry

 • činnosti zaměřené na rozvoj řečového projevu dětí (domov, rodina, kamarádi, co se mi líbí, vyprávění podle obrázků)

 • KK – povídání (kde bydlím, s kým,….)

 • grafomotorické cviky

 • říkadla a básně k tématu

 • zpěv známých písní, nácvik nové písně, pohybové hry se zpěvem

 • centra aktivit ( čtenářský koutek- časopisy, knihy, omalovánky

 • výroba masek na karneval, příprava soutěží, uspořádání karnevalu

 • prohlížení encyklopedií, globusu, mapy

 • kreslení postavy, modelování, sestavování z geometrických tvarů

 • obkreslování částí těla

 • zdravé zuby, oči, uši – co jim prospívá a co škodí

 • rozvoj jemné motoriky (oblékání papírových panenek)

 • námětové hry (na lékaře, na muzikanty apod.)

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • počítání na těle – 10 prstů, dvě nohy, pravá, levá apod.

 • rytmické hry na tělo

 • třídění předmětů, hygienické potřeby

 • dechová a pěvecká cvičení

 • poslech pohádky „Paleček a jeho kamarádi“

 • názvy jednotlivých prstů

 • pohybové hry s omezením (Na slepou bábu apod.)

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • pracovní listy

 • námětové, didaktické hry, hry zaměření k poznávání a rozlišování různých společenských rolí

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • činnosti směřující k prevenci úrazů

2. Barevná paleta

Charakteristika: Dle názvu tohoto celku je příznačné, že se děti setkají s poznatky a činnostmi týkajícími se hlavně podzimu a charakterickými znaky tohoto období.

Hlavním cílem bude pokračovat v adaptačním procesu, osvojovat si základní poznatky o přírodě a o životě v ní. Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, vytváření základů estetického vnímání ve vztahu k přírodě, světu kolem nás.

Cíle:

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (verbální i neverbální)

 • seznamovat s novými slovy a jejich významem (časové, prostorové pojmy)

 • získávat povědomí o časové struktuře dne, týdne, roku

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • osvojit dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky

 • přiřazovat dvojice dle pokynů

 • rozpoznat a vnímat barevný svět, umět základní barvy

 povedeme děti k ekologii

 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 rozvíjet základní pohybové dovednosti a orientaci

 rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit city

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • rozvíjet smyslové vnímání

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • seznamovat se změnami ročních období v souvislosti s počasím, oblečením a vykonávanými činnostmi

 • upevňovat si a rozšiřovat poznatky z živé přírody

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • posilovat prosociální chování v herní skupině

 • využívat ročního období k praktickým pohybovým činnostem, získávat poznatky o tělovýchově a sportu

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozvíjet kultivovaný projev

 • rozvíjet tvořivost, estetické vnímání a cítění, manipulační dovednosti

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • vytvářet a posilovat citové vazby a vztahy

 • seznamovat děti s jednoduchými pracovními nástroji, pomůckami a předměty denní potřeby

 • budeme podporovat rozvoj vědomostí o kultuře prostředí, lidových zvycích a tradicích

 • vnímání všemi smysly

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • rozvíjení paměti a pozornosti ( opakovat )

 • seznamování a opakování prostorových pojmů

 • rozlišit správnost stravování, poznat vitamíny

 • seznamování s hlavními znaky ročního období (podzim)

 • budeme vést děti k pochopení přírodních dějů a zákonitostí, vytváření pozitivního vztahu k okolí, lidem i přírodě

 • správné oblékání vzhledem k počasí

 • třídit předměty z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

 • osvojovat si správné chování k přírodě

 • osvojovat si základní poznatky o přírodním prostředí

 • seznamovat se s barvami

 • navozovat situace pro rozvoj slovní komunikace, rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • rozvoj komunikačních schopností, paměti, přesnosti

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • poznávat a rozlišovat jehličnaté a listnaté stromy

 • poznávat podzimní plody

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • prakticky sledovat, co umí vítr – pouštění draků (pokusy)

 • rozvíjet smysly (ochutnávka ovoce, zeleniny)

 • poznávání přírodnin ( plody lesa )

 • vést děti k samostatnému mluvenému projevu

 • budeme procvičovat různé smysly, poznávat chutě a vůně ovoce a zeleniny, barvy a tvary v přírodě

 • rozvíjet elementární časové pojmy

Tématické části:

 • Procházka lesem – plody

 • Košík plný ovoce

 • Na poli a na zahrádce

 • Dráček – barevný fráček

 • Vůně podzimu – vítr a déšť

 • Ježeček Bodlináček

 • Listí zlátne

………= témata je možné prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry a nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Naše záměry:

 • Pobytem na zahradě i v okolí budeme podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí

 • Budeme vytvářet dostatek příležitostí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti – les, pole, zahrada

 • Budeme posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dětí – proměny v přírodě

 • Budeme podporovat rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami

 • Využijeme pomoci dětí při práci na školní zahradě – sběr plodů, shrabávání listí

 • Budeme zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu – výlety do přírody

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Budeme se učit chránit a pomáhat při ochraně životního prostředí

 • Vedeme děti ke kladnému vztahu k fauně i flóře a její ochraně

Očekávané kompetence:

 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků

 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem

 • Přirozeně komunikovat s druhým dítětem

 • Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 • Bránit se projevům násilí druhého dítěte, ponižování, ubližování

 • Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny

 • Poslouchat plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy, přijímat vyjasnění a zdůvodnění povinnosti, přistupovat na vysvětlená a pochopená pravidla

 • Zorganizovat hru

 • Uvědomovat si svoji samostatnost, zaujímat názory, postoje a vyjadřovat je

 • Rozhodovat o svých činnostech

 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit co započalo

 • Zvládat zdrav. pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 • Popsat situaci (skutečnost, dle obrázku)

 • Vést rozhovor (poslouchat, nehovořit je-li třeba, sledovat řečníka i obsah, ptát se,..)

 • Vyprávět příběh, pohádku, zážitky,..

 • Naučit se zpaměti krátké texty

 • Vyjednávat s dětmi i s dospělým ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

 • Záměrně se soustředit na činnost udržet pozornost

 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

 • Řešit kognitivní úkoly, problémy, situace,vymýšlet nápady,…řešení,…

 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

 • Osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a práci lidí, o přírodě a jevech,..

 • Naučit se reprodukovat písničku

 • Dodržet pravidla hudebně – pohybových her

 • Projevovat zájem o knížky, časopisy

 • Umět vnímat změny v přírodě, vyjádřit pozitivní vztah k živému kolem nás

 • Umět prožívat emoce a vyjádřit je

 • Vést děti k pochopení přírodních jevů, zákonitostí

 • Zacházet šetrně s přírodním materiálem ( listy, dřevo,…)

 • Rozlišit kladné x záporné, příjemné x nepříjemné

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Uvědomovat si co je nebezpečné

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vážit si práce a úsilí ostatních dětí, dospělých

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

Vzdělávací nabídka:

 • společná práce – co patří na dvůr, do zoo, do lesa, na louku

 • oblíbené knihy, ilustrace, hledání známých písmen, čtení obrázkového seriálu

 • pozorování přírody v období „babího léta

 • sběr přírodnin a hry s nimi, počítání, barvy

 • výroba předmětů (látky, vlny, papír, přírodniny,…)

 • práce s přírodninami, lisování, frotáž

 • skupinové práce, stříhání, lepení, stromy, plody

 • prohlížení encyklopedií, vyprávění nad obrázky, čtení na pokračování

 • výtvarné vyjádření prožitků, modelování, malování, tiskání

 • smyslové hry, ochutnávky, výzdoba interiéru ve škole

 • poznávání základních tvarů, skládání obrázků, puzzle s podzimní tématikou

 • hra s barvou (zapouštění, vodov. barev, klovatina, otisky,…)

 • zpěv recitace a rytmizace říkadel

 • konstruktivní a námětové hry

 • zdravotní cviky, zacházení s míči, s nářadím

 • uspořádání drakiády

 • hry se zpěvem, hudební hádanky, …s nástroji

 • vycházky do přírody ( park, les, pole )

 • ekologické hry

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • rytmické hry na tělo

 • dechová a pěvecká cvičení

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • maňáskové scénky

 • pracovní listy

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • na vycházkách i na zahradě pozorovat chování i vzhled zvířat

 • dramatizace pohádky ( O řepě )

3. Zimní pohádka

Charakteristika: Velmi krásné období, které děti velmi prožívají. Smyslem tématu je přiblížit dětem čas, který je stvořen pro posilování mezilidských citů a vztahů, plněním tajných přání. Období prožívané v krásné zimní atmosféře.

Hlavním cílem je rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí, rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Snažit se více si povídat, zklidnit se a přemýšlet o koloběhu života.

Cíle:

 • seznamovat s novými slovy a jejich významem (časové, prostorové pojmy)

 • získávat povědomí o časové struktuře dne, týdne, roku

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • přiřazovat dvojice dle pokynů

 • povedeme děti k ekologii

 • budou si osvojovat poznatky důležité pro podporu bezpečí při sportu

 • rozvíjet všechny smysly a pohybové dovednosti

 poznávat různé druhy sportů

 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 rozvíjet základní pohybové dovednosti a orientaci

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit city

 budeme vést děti k umění vystoupit na veřejnosti, nestydět se, spolupracovat

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 • podporovat snahu, seznamovat se s kulturou a uměním

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • osvojovat si základní poznatky o lidových zvycích a tradicích, vytvořit si vztah k místu, kde žije

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • seznamovat se změnami ročních období v souvislosti s počasím, oblečením a vykonávanými činnostmi

 • upevňovat si a rozšiřovat poznatky z živé přírody

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • rozvoj komunikačních schopností, paměti, přesnosti

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • navozovat situace pro rozvoj slovní komunikace, rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • seznamovat se s barvami

 • osvojovat si základní poznatky o přírodním prostředí

 • osvojovat si správné chování k přírodě

 • třídit předměty z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

 • správné oblékání vzhledem k počasí

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • seznamování a opakování prostorových pojmů

 • více se pohybovat, nebát se sportovat

 • vytvářet pozitivní vztahy k rodině, jejím členům a vztahům mezi nimi

 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat s nimi (v souvislosti s vánočními zvyky a tradicemi)

 • vytvářet vztah k místu a prostředí kde žijeme, trávíme čas

 • rozvíjet tvořivost, estetické vnímání a cítění, manipulační dovednosti

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (v rodině, ve škole)

 • budeme si osvojovat poznatky o vlastnostech látek (sníh, led, voda), posilovat kladný vztah k zimním sportům

 • rozvíjet všechny smysly, paměť a pozornost (pohádky)

 • rozvíjet schopnost přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám, seznamovat se s přírodními látkami a jejich vlastnostmi

 • využívat ročního období k praktickým pohybovým činnostem, získávat poznatky o tělovýchově a sportu

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozvíjet vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

 • posilovat prosociální chování v herní skupině

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky (pohybové dovednosti opři hrách na sněhu)

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • pojmenovat 2- 4 charakteristické znaky zimy

 • chránit zdraví své i druhých, využívat sportovních aktivit

 • vytvářet a posilovat citové vazby a vztahy

 • znát charakteristické znaky Vánoc

 • budeme posilovat zvídavost, zájem a radost z objevování

 • vést děti k samostatnému mluvenému projevu

 • budeme procvičovat barvy a tvary v přírodě

 • vytvářet pravidla neagresivního jednání, rozpoznat a odmítnout společensky nežádoucího chování, vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • rozvíjet elementární časové pojmy a souvislosti

Tématické části:

 • Adventní neděle – čekání na Ježíška

 • Mikuláš, Anděl naděluje – čertík poskakuje

 • Vánoční ladění

 • Vánoce plné dárečků

 • Pomáháme druhým – Tříkrálová sbírka

 • Sněhová vločka

 • Sněhu – sněhu – sněhulák

 • Zimní sportování

………= témata je možné u prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Naše záměry:

 • Budeme si osvojovat poznatky o vánočních tradicích a lidových zvycích

 • Budeme poznávat vlastnosti sněhu a ledu

 • Pobyt na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Budeme se učit chránit a pomáhat při ochraně životního prostředí

 • Budeme zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu – výlety do přírody

 • Budeme navštěvovat různé organizace v ÚO,  její členy pozveme na besedy do MŠ

 • Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi a živou přírodou

Očekávané kompetence:

 • Uplatnění získaných poznatků při dalším učení

 • Hodnotit svoje osobní pokroky

 • Správné vyjadřování a sdělování prožitků, pocitů a nálad různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými a podobně)

 • Komunikace bez ostychu

 • Spolupodílení se na společných rozhodnutích

 • Zajímat se o druhé, o to co se děje kolem mne, vážit si práce druhých

 • Uvědomění si, že svým chováním mohu ovlivňovat prostředí ve kterém žiji

 • Umět prožívat emoce a vyjádřit je

 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat hrubou a jemnou motoriku

 • Vnímat všemi svými smysly

 • Zachytit a vyjádřit své prožitky

 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých pracovních dovedností

 • Sledovat očima zleva doprava

 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, seznamovat se z uměním

 • Odprostit se od nepříjemných projevů sobectví vůči jinému dítěti

 • Zacházet šetrně s výtvarným materiálem

 • Vyjadřovat svou představu, fantazii a prožitky v tvořivé dramatické improvizaci

 • Pohybově i slovně charakterizovat postavu v určité situaci náladě (epizodu z pohádky, divadla nebo z filmu, televize,..)

 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch

 • Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a sledovat se zájmem hud. Představení

 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

 • Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, za pod,..), částečně se orientovat v čase

 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využít

 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

 • Chápat slovní vtip a humor

 • Zvládat jemnou motoriku – zacházení s náčiním

 • Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • Nebát se pohybu

 • Řídit, organizovat činnosti

 • Zvolit co je správné a co ne

 • Umět charakterizovat zimu, její znaky

 • Projevovat zájem o knížky, časopisy

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Sledovat se zájmem hudební a divadelní představení a hodnotit je

 • Uvědomovat si co je nebezpečné

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vážit si práce a úsilí ostatních dětí, dospělých

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

 • Snažit se o více pohybu, zvládat cviky které neznám, sportovat s radostí

Vzdělávací nabídka:

 hry, soutěže, školní olympiáda

 vystoupení pro rodiče a prarodiče, besídka

 • návštěva statku, kravína, domácího chovatele

 • oblíbené knihy, čtení na pokračování, ilustrace, hledání známých písmen, čtení obrázkového seriálu

 • maňáskové divadlo, divadelní představení

 • rozhovory nad adventním věncem

 • plnění úkolů z adventního kalendáře

 • návštěva čerta a Mikuláše, Mikulášská besídka

 • příprava vánočního pásma (Mikuláš, besídka, pásmo v kostele)

 • malování, modelování, lepení, stříhání, skládání (dárky, přáníčka, ozdoby apod.)

 • vánoční úklid hraček

 • cvičení dle hudby, protahovací a relaxační cviky, pohybové vyjádření písní

 • říkadla a písně s vánoční tématikou, poslech vánočních příběhů

 • poslech a zpěv koled

 • grafomotorické cviky, uvolňovací cviky ruky, mluvidel

 • návštěva vánočního koncertu, výstav, betlémů

 • hry na sněhu a se sněhem (sáňkování, bobování, klouzání, koulování, stavby ze sněhu apod.)

 • pozorování zimní přírody, barev

 • malba kombinovaná s kresbou tuží, inkoustem, zapouštění

 • pokusy se sněhem a ledem

 • pozorování vloček lupou, výtvarné zpracování zimní tématiky (malé a velké formáty), trhání, lepení, mačkání, stříhání

 • výzdoba třídy a chodby

 • hádanky a slovní hříčky, žertovné písně

 • zpěv a poslech písní se zimní tématikou, hudební hrátky – vyjádřit rozmary zimního počasí

 • cvičení s různým nářadím

 • poslech, dramatizace pohádek (klasických, moderních, veršovaných), prohlížení ilustrací

 • vycházky do přírody ( park, les, pole )

 • ekologické hry

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • rytmické hry na tělo

 • dechová a pěvecká cvičení

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • pracovní listy

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • ekologické hry

 • vánoční dílna s rodiči

 • vánoční nadělování, příchod „Ježíška“

 • pečení vánočního cukroví

 • zdobení vánočního stromku ve třídě

 • skupinové činnosti ( výroba vánočních ozdob, adventního věnce, svícnů )

4. Jarní pohlazení

Charakteristika: Název tématu nás uvádí do krásného období – probouzející se přírody plné překvapení. Rozkvétající flóra, i rodící se fauna.

Hlavním cílem je vstřebávat atmosféru jara, maximálně využít přírody v MŠ a jejím okolí, zajímat se o vše živé a co se vyvíjí, roste a je v pohybu.

Cíle:

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 • správně pojmenovat některé druhy hmyzu

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (verbální i neverbální)

 • seznamovat s novými slovy a jejich významem (časové, prostorové pojmy)

 • získávat povědomí o časové struktuře dne, týdne, roku

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • užívat všechny smysly

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • osvojit dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • posilovat prosociální chování v herní skupině

 • rozvíjet vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

 • využívat ročního období k praktickým pohybovým činnostem, získávat poznatky o tělovýchově a sportu

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozvíjet schopnost přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám, seznamovat se s přírodními látkami a jejich vlastnostmi

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (v rodině, ve škole)

 • rozvíjet kultivovaný projev

 • rozvíjet tvořivost, estetické vnímání a cítění, manipulační dovednosti

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • vytvářet a posilovat citové vazby a vztahy

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • poznávat a rozlišovat jehličnaté a listnaté stromy

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • navozovat situace pro rozvoj slovní komunikace, rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • seznamovat se s barvami

 • osvojovat si základní poznatky o přírodním prostředí

 • osvojovat si správné chování k přírodě

 • třídit předměty z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

 • správné oblékání vzhledem k počasí

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • rozvíjení paměti a pozornosti / opakovat /

 • seznamování a opakování prostorových pojmů

 • upevňovat si a rozšiřovat poznatky z živé přírody

 • seznamovat se změnami ročních období v souvislosti s počasím, oblečením a vykonávanými činnostmi

 • rozvíjet smyslové vnímání

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • osvojovat si základní poznatky o lidových zvycích a tradicích, vytvořit si vztah k místu, kde žije

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • podporovat snahu, seznamovat se s kulturou a uměním

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 budeme vést děti k umění vystoupit na veřejnosti, nestydět se, spolupracovat

 rozvíjet základní pohybové dovednosti a orientaci

 rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit city

 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 budeme posilovat zvídavost, zájem a radost z objevování

 povedeme děti k ekologii

  • budeme procvičovat barvy a tvary v přírodě

  • rozvíjet elementární časové pojmy a souvislosti

  • přiřazovat dvojice dle pokynů

  • vést děti k samostatnému mluvenému spontánnímu projevu

  • seznámení s druhy květin, rostlin

Tématické části:

 • Veselé Velikonoce

 • Jaro už je tu

 • Když začne sluníčko hřát

 • Na našem dvorečku- zahrádce

 • Rozkvetlá louka, park i les

………= témata je možné prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Naše záměry:

 • Podpoříme rozvoj pohybových dovedností a prostorové orientace

 • Budeme se učit jak se chovat v přírodě – u vody, ve městě, na výletě

 • Budeme postupně vstřebávat atmosféru jara

 • Bude nás zajímat vše živé co se vyvíjí, roste a co je v pohybu

 • Budeme prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi a živou přírodou

 • Budeme zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu – výlety do přírody

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Budeme se učit chránit a pomáhat při ochraně životního prostředí

 • Vedeme děti ke kladnému vztahu k flóře a její ochraně

Očekávané kompetence:

 • Chápat prostorové vztahy, orientovat se v čase

 • Domluvit se gesty a slovy

 • Vnímat všemi smysly

 • Ovládat dechové svalstvo, koordinaci ruky a oka

 • Zachytit a vyjádřit své prožitky výtvarně, pomocí hudby a improvizací

 • Uvědomovat si, že způsob, jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí

 • Bránit se násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování

 • Vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování

 • Vyjádřit souhlas a nesouhlas, říci „Ne“ v situacích které to vyžadují, odmítnout se podílet na zakázaných činnostech apod.

 • Odhadovat na co stačí a co zvládneme, postupně si uvědomovat své nedostatky, přiznat si chybu

 • Koordinovat lokomoci a další pohyby a polohy, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu

 • Správně vyslovovat a ovládat dech i intonaci řeči

 • Porozumět slyšenému, zachytit hl. myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správném sledu

 • Domluvit se slovy gesty

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat

 • Uplatňovat zákl. společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit, rozloučit se, poděkovat, neskákat do řeči,..)

 • Pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni

 • Přemýšlet a to , o čem přemýšlíme, proč, také se umět vyjádřit

 • Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a se změnami je třeba v životě počítat

 • Sladit pohyb se zpěvem

 • Zvládat základní hudební dovednosti

 • Vnímat barevný svět kolem sebe

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vážit si práce a úsilí ostatních dětí, dospělých

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

 • Odpovídat za sebe a své jednání

 • Rozpoznat živočichy, rostliny kolem nás

Vzdělávací nabídka:

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • ekologické hry

 • pracovní listy

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • dechová a pěvecká cvičení

 • rytmické hry na tělo

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • pozorování přírody, typické znaky jara, kde najdeme jarní rostliny, názvy stromů

 • pozorování rychlení semen (fazole, květinové cibule, čočka) – pokusy

 • pozorování práce na zahradách a na polích

 • hry s papírem (mačkání, skládání, vytrhávání,..)

 • pomoc předškoláků při výzdobě třídy

 • dramatizace, pohádky, maňáskové divadlo

 • písně, básně a tanečky motivované jarem, Velikonocemi

 • skládání, stříhání a různé techniky, výroba z přírodních materiálů

 • řízené rozhovory o recyklaci odpadů, o Velikonocích, jarních tradicích, zvycích

 • jarní zvuky

 • vycházky do přírody ( park, les, pole )

 • KK- velikonoční zvyky, tradice

 • ekologické hry

 • výstava jarních květin, velikonoční výstava v ÚO

 • jarní a velikonoční výzdoba MŠ

 • společná práce – co patří na dvůr, do zoo, do lesa, na louku

 • poznávání, třídění obrázků – výstava

 • sběr a sestavování z přírodního materiálu

 • pokusy a experimenty s přírodninami

 • přiřazování

 • grafomotorické cviky ruky (kresba do písku, vody, hlíny)

 výroba dárků a přáníček

 říkanky, básně, písně, tanečky

 vycházky do přírody, hry v terénu

 otisky, koláže

 hádanky, obrázky

 omalovánky k tématu

 práce se slovy

 tvořivé hry na písku

 pozorování na vycházkách (využití dalekohledu, lupy )

 konstrukce z Lega, magnetická stavebnice

 pracovní listy, vystřihování

 slovní hádanky

 písně, básně a hry k tématu

5. Země zvířátek

Charakteristika: Smyslem tématu je seznamovat děti se zvířátky a mláďátky žijící na naší Planetě, jejich užitku, významu a pomoci lidí. Spojení s přírodou, faunou a vnímání krásna kolem nás.

Hlavním cílem je vytvářet u dětí kladný vztah ke zvířátkům, osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách.

Cíle:

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 povedeme děti k ekologii

 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit city

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • rozvíjet smyslové vnímání

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • upevňovat si a rozšiřovat poznatky z živé přírody

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozšiřovat si znalosti o zvířatech ve volné přírodě, jejich způsobu života, aktivní pomoci (krmítka, návštěva krmelce)

 • rozvíjet kultivovaný projev

 • rozvíjet tvořivost, estetické vnímání a cítění, manipulační dovednosti

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • rozvoj komunikačních schopností, paměti, přesnosti

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • navozovat situace pro rozvoj slovní komunikace, rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • osvojovat si základní poznatky o přírodním prostředí

 • osvojovat si správné chování k přírodě

 • třídit předměty z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • seznamování a opakování prostorových pojmů

 • rozvíjet kooperativní dovedností

 • rozvíjet pohybové dovednosti a ovládání pohybového aparátu

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (verbální i neverbální)

 • správně pojmenovat některé druhy hmyzu

 • umět pojmenovat domácí zvířátka a jejich mláďátka

 • rozlišit exotická zvířata, vodní, lesní, atd

 • přiřazovat dvojice dle pokynů

 • vytvářet si kladný vztah ke zvířátkům

Tématické části:

 • Poslední vlaštovka

 • Kdo to tady chodí – stopy ve sněhu

 • Máme rádi zvířata – mláďata

 • Zvířátka ze ZOO – jedeme na výlet

 • Jak žijí zvířátka ve volné přírodě

………= témata je možné prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry a nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Naše záměry:

 • Povedeme děti k odpovědnosti za své chování k okolí

 • Povedeme je k poznání s čím vším se mohou okolo sebe setkat

 • Budeme vytvářet návyky, které povedou k ochraně zdraví, ale i k ochraně životního prostředí

 • Budeme vytvářet povědomí o sounáležitosti s ostatním světem

 • Budeme rozvíjet tvořivost a estetické vnímání

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Bude nás zajímat vše živé co se vyvíjí, roste a co je v pohybu

 • Vedeme děti ke kladnému vztahu k fauně a její ochraně a pomoci

Očekávané kompetence:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, koordinaci pohybů s rytmem a hudbou

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Uvědomovat si co je nebezpečné

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

 • Umět znát některé druhy domácích zvířat a jejich mláďat

 • Rozlišit co létá, plave, leze, běhá, skáče atd.

 • Chápat vztahy a chování zvířat v pohádkách a bajkách

 • Poznávat některé druhy zvířat žíjících ve volné přírodě

 • Chápat prospěšnost domácích zvířat

 • Uvědomit si nutnosti pomoci zvířátkům, hlavně v zimním období

 • Rozpoznat živočichy, rostliny kolem nás

 • Pojmenovat cizokrajná zvířata

Vzdělávací nabídka:

 • písně a básně o zvířatech

 • dramatizace pohádky s postavami zvířat

 • beseda o zvířatech

 • na vycházkách i na zahradě pozorovat chování i vzhled zvířat

 • výtvarně vyjádřit kombinovanou technikou vodní říši, ptačí království

 • společná práce – co patří na dvůr, do zoo, do lesa, na louku

 • návštěva statku, kravína, domácího chovatele, jízda na koních

 • oblíbené knihy, čtení na pokračování, ilustrace, hledání známých písmen, čtení obrázkového seriálu

 • rytmické hry na tělo

 • vycházky do přírody ( park, les, pole )

 • hudební hádanky, obrázky hudebních nástrojů

 • dechová a pěvecká cvičení

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • maňáskové scénky

 • záměrné pozorování předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, zvuky)

 • pracovní listy

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • ekologické hry

 • péče o zvířátka v zimě, co patří do krmítka a do krmelce

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • školní výlet do Zoo, za zvířátky

 • knihy a časopisy o zvířátkách

 • na vycházkách i na zahradě pozorovat chování i vzhled zvířat

 • modelování zvířecí postavy

 • návštěva zvířátek na dvorečku

.6. Hurá ven – mezi lidi

Charakteristika: Snažíme se v oblasti envirometrie prohlubovat větší kontakt dětí s přírodou, zapojujeme ekologické hry, více pořádáme výletů po okolí naučných stezkách v naši vesnici Semanín. Dbáme na bezpečnost dětí v terénu, poukazujeme na rozdílnost multikultury.

Hlavním cílem: zapojit děti do exkursí a nových poznatků třeba i pokusem, poznáním, experimentováním. Vytváříme u dětí kladný vztah k práci, k rodině, sportu. Snažíme se u dětí pěstovat zdravé životní návyky a postoje, osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách.

Cíle:

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (verbální i neverbální)

 • seznamovat s novými slovy a jejich významem (časové, prostorové pojmy)

 • získávat povědomí o časové struktuře dne, týdne, roku

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • užívat všechny smysly

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky

 • budeme děti seznamovat s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání

 • budou získávat povědomí o různých lidských činnostech a výsledcích lidské práce

 • seznamovat s prostorovými pojmy (délka, šířka, výška, hmotnost, objem, větší x menší)

 • hovořit o tom, co ze mě dělá člověka

 • poznávat hudební nástroje (podle hmatu, sluchu, zraku)

 • osvojovat si poznatky o svém těle, rozlišovat jednotlivé části, některé orgány a jejich funkce

 • rozvíjet schopnost pečovat o svoje zdraví, utvářet si kladný vztah ke sportu

 • zdravé oči, uši, zuby

 • přiřazovat dvojice dle pokynů

 • budou si vytvářet představu o ČR, osvojovat si jednoduché poznatky o naší vlasti

 • osvojovat si poznatky o uspořádání Země (řeky, moře, kontinenty)

 • seznamovat se se všemi druhy dopravních prostředků (značek), rozlišovat je podle

 • způsobu pohybu, zvuku

 • poznávat bezpečnostní pravidla silničního provozu

 • seznamovat se s technickými objekty a prostředky v souvislosti s dopravou

 • povedeme děti k ekologii

 • budou získávat povědomí o vlastní sounáležitostí se světem, planetou

 • budou si osvojovat poznatky důležité pro podporu bezpečí při sportu, u vody,

 • v kontaktu s cizími lidmi

 • vnímat potřeby druhého

 • poznávat různé druhy sportů

 • budou získávat povědomí o různých kulturách, národnostech

 • rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 • vést k účasti na přípravě oslavy ve škole i doma – Den matek

 • rozvíjet základní pohybové dovednosti a orientaci

 • rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 • rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit city

 • citlivým způsobem se budou děti dozvídat o vývoji lidského života, pokoušet se

 • odhadnout svoje možnosti a schopnosti

 • budeme přibližovat dětem koloběh života (jak jsme přišli na svět)

 • vést k povědomí o rodině jako celku, v užším i širším slova smyslu

 • budeme vést děti k umění vystoupit na veřejnosti, nestydět se, spolupracovat

 • poznávat synonyma (slova nestejně znějící, stejného významu), homonyma (stejně

 • znějící, jiného významu), antonyma (protikladná)

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 • podporovat snahu, seznamovat se s kulturou a uměním

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • vytvářet základy pro práci s informacemi

 • osvojovat si dovedností, které předcházejí čtení a psaní

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • rozvíjet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení

 • rozvíjet smyslové vnímání

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • pochopit, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit, naučit se, jak nakládat s odpady

 • mimické i pantomimické vyjádření profese

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • posilovat prosociální chování v herní skupině

 • rozvíjet vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

 • využívat ročního období k praktickým pohybovým činnostem, získávat poznatky o tělovýchově a sportu

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozeznávat různé materiály, seznamovat se s nimi a jejich vlastnostmi

 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšit, ale i poškodit a zničit

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (v rodině, ve škole)

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • vytvářet vztah k místu a prostředí kde žijeme, trávíme čas

 • seznamovat děti s jednoduchými pracovními nástroji, pomůckami a předměty denní potřeby

 • vytvářet pozitivní vztahy k rodině, jejím členům a vztahům mezi nimi

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • rozvoj komunikačních schopností, paměti, přesnosti

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • osvojovat si základní poznatky o přírodním prostředí

 • třídit předměty z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

 • správné oblékání vzhledem k počasí

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • rozlišit správnost stravování, poznat vitamíny

 • více se pohybovat, nebát se sportovat

 • pochopení rolí členů rodiny, dějů spojených s životem rodiny

 • určovat materiál (sklo, dřevo, železo, guma,..)

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 • seznamovat se s prací a jejich činností (policie, hasiči, ….)

 • znát geometrické tvary

 • pomoc druhým, oprava a úklid hraček,…

 • rozvoj jemné motoriky (zručnost, obratnost)

 • vytvářet pozitivní vztah k rodině, k jejich členům, ke kamarádům

 • umět vyhrávat i prohrávat

 • posilovat prosociální chování v herní skupině

 • vést děti ke správnému zacházení s předměty

 • vydržet pozornost při divadelním představení

 • rozvíjet citové vztahy k druhým kolem sebe

 • poznat tvary a barvy kolem nás

 • správně se chovat nejen v MŠ, na výletě, v plaveckém bazéně,…

 • nebát se v cizím prostředí

 • umožníme, aby se děti mohly účastnit příprav oslavy Dne dětí a loučení s předškoláky

 • rozpoznat a vnímat barevný svět, umět základní barvy

 • upevňovat kladný vztah k jiným národům

 • rozlišit dny v týdnu, měsíce v roce

 • chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztahu s druhým dítětem i dospělým

 • rozvíjet elementární časové pojmy a souvislosti

 • seznámení se s pravidly bezpečnosti na silnici

 • umět soutěžit

………= témata je možné prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Tématické části:

۰ Vesničko má, středisková

۰ Nebojím se na ulici – doprav. prostředky

۰ Moje hodná maminka

۰ Miska plná vitamínů

۰ Děti na celém světě

۰ Školákův velký den – zápis do 1. třídy

۰ Povolání profese

۰ Hrajeme si s barvami

Naše záměry:

 • Budeme se setkávat s lidmi různých profesí

 • Budeme navštěvovat různé organizace v ÚO, její členy pozveme na besedy do MŠ

 • Budeme se zaměřovat na činnosti spojené s poznáváním lidského těla

 • Budeme zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu – výlety do přírody

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Budeme se učit chránit a pomáhat při ochraně životního prostředí

 • Bude nás zajímat vše živé co se vyvíjí, roste a co je v pohybu

 • Budeme se učit jak se chovat v přírodě – u vody, ve městě, na výletě

 • Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi a živou přírodou

Kompetence:

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím a na co ne

 • Umět i prohrávat

 • Umět požádat o pomoc

 • Umět pozorovat a vnímat změny kolem sebe

 • Orientovat se v cizím prostředí

 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky

 • Snažit se spolupracovat nejen s kamarády i s dospělým v MŠ

 • Rozpoznat zlo, nebezpečí kolem

 • Umět se pohybovat, zvládat překážky

 • Chápat prostorové vztahy, orientovat se v čase

 • Uvědomit si jak se chovat

 • Vážit si práce ostatních (dětí, dospělých kolem sebe,..)

 • Postupovat dle pokynů a instrukcí

 • Chápat základní matematické pojmy, číselné pojmy,

 • Porozumět slyšenému

 • Zachytit hlavní myšlenku děje, příběhu,..

 • Pochopit, že každý má v rodině, ve třídě, v herní skupině svou roli, podle které je třeba se chovat

 • Poznávání těla

 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využít

 • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • Rozlišovat a znát některé číslice a písmena

 • Poznat napsané své jméno

 • Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • Chápat základní matematické a číselné pojmy

 • Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, jinak vypadá, něco umí nebo neumí

 • Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, antonyma a homonyma

 • Orientovat se bezpečně ve svém okolním prostředí (domov, škola, doprava, obchody,..)

 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Sledovat se zájmem hudební a divadelní představení a hodnotit je

 • Uvědomovat si co je nebezpečné

 • Chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vážit si práce a úsilí ostatních dětí, dospělých

 • Rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

 • Nebát se přítomnosti Policie v MŠ

Vzdělávací nabídka:

 výtvarné zpracování zážitků, zapouštění barev, malba státní vlajky

 rozhovory (planeta, zeměkoule, potoky, moře, oblaka a co je dál apod.)

 prohlížení encyklopedií, globusu, mapy, obrázků

 poslech státní hymny

 sestavování z geometrických tvarů (podle vzoru, fantazie)

 hry, soutěže, školní olympiáda, školní výlet, loučení s předškoláky

 oslava svátku dětí

 beseda, jak vypadá život v rodině, čím bych chtěl být, až budu velký

 námětové hry „na rodinu, staráme se o miminko“

 • Den země

 besídka ke Dni matek

 • návštěva statku, jízda na koních

 • poznávání barev kontejnerů na tříděný odpad, co kam patří

 • didaktické hry „z čeho je co vyrobeno“, názvy barev

 • oblíbené knihy, čtení na pokračování, ilustrace, hledání známých písmen, čtení obrázkového seriálu

 • účast starších dětí MŠ u dětí ZŠ

 • grafická nápodoba symbolů, čísel, písmen

 • hry na školu, exkurse, příprava na zápis do 1. třídy ZŠ

 • dopravní hry

 • vyprávění o lidském těle, sestavování z částí postavu

 • kreslení postavy, modelování, sestavování z geometrických tvarů

 • obkreslování částí těla

 • zdravé zuby, oči, uši – co jim prospívá a co škodí

 • rozvoj jemné motoriky (oblékání papírových panenek)

 • námětové hry (na lékaře, na policii, na obchod,…)

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • počítání na těle – 10 prstů, dvě nohy, pravá, levá apod.

 • cvičení dle pokynů, pojmenování částí těla, které procvičujeme

 • rytmické hry na tělo

 • třídění předmětů, hygienické potřeby

 • hudební hádanky, obrázky hudebních nástrojů

 • dechová a pěvecká cvičení, nová píseň „Já jsem muzikant“

 • poslech pohádky „Paleček a jeho kamarádi“

 • názvy jednotlivých prstů

 • pohybové hry s omezením (Na slepou bábu apod.)

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • maňáskové scénky

 • záměrné pozorování předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, zvuky)

 • pracovní listy

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • činnosti směřující k prevenci úrazů

 • účast na závodech MŠ a Město v pohybu

 • chování dětí na silnici

 rozhovory (planeta, zeměkoule, potoky, moře, oblaka a co je dál apod.)

 

 

 

 

 

 

 

   

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/vzdelavaci-program/