Žádost o přijetí dítěte

Vytisknout tuto stránku Vytisknout tuto stránku

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8

  Č.j               

 Reg. číslo:                                                                                          

 Počet bodů:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

 k předškolnímu vzdělávání

Žadatel: /zákonný zástupce/

 

Jméno a příjmení :                …………………………………………………………..

 

Bydliště:                                …………………………………………………………..

 

Telefon, e-mail:                    …………………………………………………………..

 

Žádám o přijetí mého dítěte ………………………………………………, narozeného

 

……………, k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Knapovci 8

 

k celodenní pravidelné docházce.

 

Údaje o dítěti:

 

Jméno příjmení dítěte: ………………………………………………………………………….. ..   

 

Datum narození:……………………………………………………………………..

 

Bydliště  : ………………………………………………………………………………………….

 

Státní občanství:………………………….národnost……………………………………………..

 

Zdravotní pojišťovna:……………………………………………………………………………..

Pokud má dítě nějaké zdravotní omezení, popř. vyžaduje-li speciální péči, uveďte tuto skutečnost:……………….

 

Údaje o rodině:

 

Jméno a příjmení otce:……………………………………………………………………………………

 

Adresa:*………………………………………………………..telefon…………………e-mail………….

/*vyplní se v případě, že se liší od adresy dítěte

 

Zaměstnavatel /adresa a telefon/……………………………………………………………………………

 

Jméno a příjmení matky:…………………………………………………………………………………

 

Adresa*………………………………………………………….telefon………………e-mail……………

/*vyplní se v případě, že se liší od adresy dítěte/

 

Zaměstnavatel/adresa, telefon/, ………………………………………………………………………………………………..

 

Jméno a rok narození sourozenců:………………………………………………………………………

 

Sourozenci, kteří již tuto mateřskou školu navštěvují:…………………………………………………………….

 

 

VYJÁDŘENÍ  LÉKAŘE

 

(doklad, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, případně doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a to podle ustanovení §50zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví,§34 odst.5 zákona č.561/2004Sb.,školského zákona a změně některých souvisejících zákonů)

 

Dítě je řádně očkováno:

 

Dítě je zdravé:

 

Dítě vyžaduje speciální péči (v oblasti):

 

Jiná sdělení o dítěti(alergie, léky apod.):

 

Možnost účasti na akcích školy- plavání,výlety:

 

Doporučuji  –  nedoporučuji přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

V……………………………………………, dne:………………………..

 

 

                                                                                                                                       ………………………………..

                                                                                                                                       Razítko a podpis lékaře

 

__________________________________________________________________________________________

 

Poučení:

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy (dále MŠ) rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení (č500/2004Sb/ .Vždy bude přijato dítě rok před nástupem školní docházky dle §34 odst.4 zákona č.561/2004Sb., školského zákona. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením dle stanovených Kritérií pro přijetí dítěte(viz. níže) a to pouze do výše maximální kapacity MŠ.

Při stejném počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte. O přijetí nerozhoduje datum ani pořadí podané žádosti.

 

Souhlasíme s tím, aby osobní informace, týkající se našeho dítěte, byly využity pro potřeby mateřské školy.

 

 

 

 

 

Podpis rodičů:

 

 

 

 

 

vyplňuje mateřská škola

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8, 562 01 Ústí nad Orlicí

Žádost přijata dne:

Správní řízení ukončeno dne:

 

 

 

Kritéria k přijímání dětí na školní rok 2018 -2019                  

                                                                                                                                                            Přednostní přijetí

  • Dětí s povinným předškolním vzděláváním ve spádovém obvodu                                  

 

  • Děti s povinnou školní docházkou mimo obvod                                                                

 

  • Děti 3leté                                                                                                                                 

 

Přijetí podle bodů po naplnění kapacity:

  • Děti 3leté                                                                                                                                  4body

 

  • Děti mladší  3 let                                                                                                                    3body

 

Pokud dojde ke shodě bodú dětí 3 letých a mladších rozhoduje věk dítěte /přednost má starší/.

 

 

 

Každý žadatel obdrží při podání žádosti registrační číslo, pod kterým bude jeho žádost vedena a pod kterým bude nejpozději do 30 dnů po přijetí žádosti zveřejněn seznam přijatých žadatelů zde v mateřské škole.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/zadost/