Archiv tagů: přijetí do školky

Informace k zápisu

Přijímací řízení na šk. rok 2022/23 proběhl v měsíci květnu

/ kapacita školy je naplněna /.

Bližší informace k zápisu a podmínkách v rubrice: přijímací řízení

Přijímáme děti i během školního roku, pokud máme volné místo nebo se v průběhu roku uvolní.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/informace-k-zapisu/

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2022/23 proběhl v měsíci květnu.

/ kapacita školy je naplněna /

——————————————————————————————————————–

§  Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. 

——————————————————————————————————————–

K přihlášce / žádosti / je nutné doložit tyto dokumenty:

  • doložení řádného očkování dítěte / potvrzení dětského lékaře na žádosti  /- tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předšk. vzdělávání
  • občanský průkaz zákon. zástupce dítěte / potvrzení o Povolení k pobytu u ciz. st. příslušníků /
  • doklad totožnosti dítěte / kopii rod. listu dítěte /, doložení místa pobytu pro určení spádovosti

Jiné možnosti předání dokumentace:

  • datová schránka školy- v72k3ap
  • email s uznávaným el. podpisem / nelze poslat obyčejný email /
  • pošta- doporuč. dopis- záleží na datumu podání                                                                      _____________________________________________________________
  • Místo trvalého bydliště dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.
  • Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Další informace

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let.

Dítě, které bylo vyšetřeno ve šk. poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34 Sb školského zákona. 

/ Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzděláváním dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předšk. vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem šk. roku, tedy do 31. května 2022./

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/prijimaci-rizeni/