Školní řád

3.2 Povinnosti dítěte:   Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.   Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.   Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.   Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.   Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.   Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.   Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.   Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.   3.3 Zákonní zástupci mají právo:   Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.   Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.   Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.     Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.   Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy.   Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy. 3.4 Povinnosti zákonných zástupců:   Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.   Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.   Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny respektovat další vnitřní předpisy školy.   Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.   Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.   Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.   Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).   Zákonní zástupci mají povinnost své dítě vyzvednout a opustit areál školy do skončení provozu mateřské školy (tj. do 16,00 hodin). V případě opakovaného pozdního vyzvedávání dítěte z MŠ nebo nevyzvednutí dítěte po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě v Ústí nad Orlicí.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/skolni-rad/