Školní řád

  1. Podmínky zacházení s majetkem školy

  Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. V případě poškození bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.  

  1. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

  Školní řád platí do odvolání.   Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 28.8.2019.  Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.                                                                                                                                                                                  Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2019                                                                                                                                                         Ředitelka školy –  Sylva Fišerová                                                                                                                                                                                                                              Se Školním řádem byli seznámeni rodiče 4.9.2019.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/skolni-rad/