Školní řád

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8
  Školní řád  
Č.j.:38/2019RE Účinnost od: 1.9.2019
Spisový znak: C4 Skartační znak: A5
Změny:    

 

  1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

  1.1 Vydání školního řádu Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy projednání v pedagogické radě tento školní řád.   1.2 Obsah školního řádu

  1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání školního řádu 1.2 Obsah školního řádu 1.3 Závaznost školního řádu

  1. Cíle předškolního vzdělávání
  2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte: 3.2 Povinnosti dítěte 3.3 Zákonní zástupci mají právo 3.4 Povinnosti zákonných zástupců 3.4a Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními  

  1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
  2. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ 5.2 Organizace stravování dětí 5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5.3a Povinné předškolní vzdělávání 5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ 5.5 Evidence dítěte 5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ 5.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 5.8 Platby v MŠ

  1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 6.2 První pomoc a ošetření 6.3 Pobyt dětí v přírodě 6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity 6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

  1. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy
  2. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
  3. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

  1.3 Závaznost školního řádu Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/skolni-rad/