Archiv kategorie: Přijetí do školky

Kritéria k přijímání dětí

Kritéria k  přijímání dětí:  

Kritérium   Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt Knapovec   Horní a Dolní Houžovec   Ústí nad Orlicí 3   2     1
Věk dítěte* ** 5 let   4 roky   3 roky 3   2   1
Sourozenec v MŠ   2

*Pokud nedosáhne dítě 3 let do 31.8.2019 rozhoduje nejbližší měsíc narození k tomuto datu. 

** Bez ohledu na bodové ohodnocení přednostně bude vždy přijato v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona dítě rok před nástupem povinné školní docházky.  

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/kriteria-prijimani/

Žádost o přijetí dítěte

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8

 

                      

 

            Č.j: ………………      Reg. Číslo: …………………       Body: ………………

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

na školní rok 2020  /2021

 

Jméno a příjmení dítěte …………………………………………….

 

rodné číslo: ……………………….    

Datum narození …………….… mateřský jazyk …………………… státní občanství :

 

Bydliště ………………………………………………………….………………..…

                                                                (ulice, č. popisné, obec)

Přechodné bydliště …………………………………………………………….………………………

Zdravotní pojišťovna ……………………

 

Žádám o přijetí k celodenní docházce:   ANO  –  NE *),  od  

Žádost podávám i v jiné MŠ:   ANO  –  NE *),  v jaké?

 

…………………….……..….………………

Přednost dávám mateřské škole …………………………………..………………………..

 

_________________________________________________________________

Žádost podávají zákonní zástupci:

 

Jméno a příjmení otce ……………………………………………..………

 

tel.: ……………..…..……

Adresa **) ………………………………………………………………………….……….…………

 

Jméno a příjmení matky …………………………………………………

tel.: …..………..…….….

Adresa **)

………………………………………………………………………………….……………

 

Bereme na vědomí, že po dobu docházky dítěte do MŠ máme povinnost:                                                                                                                                                  

 • neprodleně oznámit mateřské škole výskyt přenosné choroby v rodině, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž bylo dítě ve styku,
 • nepřítomnost dítěte a veškeré změny údajů oznámit učitelce v MŠ,
 • v případě dítěte se zdravotním postižením předat vyjádření školského poradenského zařízení. 

       *)  nehodící se škrtněte         **)  vyplní se v případě, že se liší od adresy dítěte

 

Zákonní zástupci si zvolili společného zmocněnce pro jednání ve správním řízení a pro doručování písemností v souladu s § 20 a § 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

 

Jméno a příjmení:……………………………………………………

 

Adresa pro doručování písemností…………………………………………………………………..

 

 

 Informace pro zákonné zástupce

MŠ Ústí nad Orlicí, Knapovec 8, je správcem osobních údajů, který zpracovává a eviduje osobní údaje a osobní citlivé údaje dítěte v souladu s Nařízením EU 2016/679 a ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.  V rámci prevence vzdělávacích a výchovných  komplikací  s dětmi pracuje  výchovný poradce, psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb.

 

 

Zákonní zástupci byli seznámeni :

 • s  kritérii přijímání dětí do mateřské školy
 • s tím, že mají právo po celou dobu správního řízení až do doby vydání rozhodnutí, a to po předchozí telefonické či ústní domluvě, nahlížet do svého spisu a vyjádřit se k podkladům k vydání rozhodnutí.

 

Zákonní zástupci svým podpisem potvrzují pravdivost uvedených údajů a prohlašují, že byli seznámeni s nakládáním s osobními údaji podle platné legislativy.

 

V …………………………………………..                           dne……………………………………..                                             

 

Podpisy zákonných  zástupců:…………………………………………………………………

 

 
  VYJÁDŘENÍ  LÉKAŘE 

 

 

1/         Dítě je řádně očkováno                                                                        ano – ne

 

2/         Dítě není očkováno z důvodu trvalé kontraindikace                        ano – ne

 

3/         Dítě vyžaduje speciální péči                                                                 ano – ne

 

4/         Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy                          ano – ne

 

 

V ………………………………    dne ………………………

 

                                                             …….…………………………………………   

                                                                                                        razítko a podpis lékaře          

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

do Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Knapovec 8

Kritéria k přijímání dětí na školní rok 2020 -2021                   

  ednostní přijetí

 • Dětí s povinným předškolním vzděláváním ve spádovém obvodu                                  
 • Děti s povinnou školní docházkou mimo obvod                                                                
 • Děti 3leté  a starší                                                                                                                             

 

Přijetí podle bodů po naplnění kapacity:

 • Děti 3leté 

          4body

 • 2 roky nejpozději 31.8.2019

          1 bod

 

Poučení:                                                                                                                                                                                                                                            

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení.                                                                                                             

– Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Při stejném počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte.  

– O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

– V individuálních případech (dítě se specificky vzdělávacími potřebami) rozhoduje o přijetí ředitelka MŠ.

– Dítě nemůže být přijato do MŠ, pokud se nepodrobilo řádnému očkování nebo pokud nedonese doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se      nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a to podle ustanovení §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně  některých souvisejících zákonů.

Délka zkušebního pobytu dítěte může být stanovena na 3 měsíce.

Ředitelka MŠ může po písemném upozornění ukončit docházku dítěte v případě, že:

 1. a) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 2. b) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu
 3. c) dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny.

V případě nesprávných záznamů lze zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. 

– Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

 

V …………………………. dne …………………                    ……………………………….

                                                                                                       podpis zákonného zástupce

__________________________________________________________________

(vyplňuje mateřská škola)

Žádost přijata dne: ………………..……..   Správní řízení ukončeno dne: ……….…….……..….

 

…………….……………………….

     Podpis a razítko (ředitelka MŠ)

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/zadost/

Co s sebou do školky

 1. Pyžamko, košilka
 2. Náhradní oblečení / spodní prádlo, tričko, ponožky, punčošky,…/
 3. Bačkorky
 4. Tepláčky, kalhoty, sukýnka, punčošky do třídy
 5. Tepláčky, mikina nebo bunda na zahradu, v deštivém počasí gumáky
 6. Pasta na zuby, kartáček na zuby, balíček  kapesníků

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/co-s-sebou-do-skolky/

Informace k zápisu

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020-2021  se bude konat 5. května od 14.00 do 16.00 hodin.

Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ od 1. dubna 2020.

Přijímáme děti i během školního roku, pokud máme volné místo nebo se v průběhu roku uvolní.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/informace-k-zapisu/

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v průběhu května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná, v souladu s rozhodnutím zřizovatele a je plakátováno na veřejných místech. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.   Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ / do 30 dnů/.   Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, přijímáme i děti mladší 3 let, pokud souhlasí dětský lékař a pokud je dítě schopné se zařadit do vzdělávání.   Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

Zápis do MŠ proběhne 5. května od 14.00 h. do 16.00 h. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte s vyplněnou přihláškou i potvrzením od lékaře. Přihlášku si lze vyzvednout v MŠ od 1. dubna 2020 nebo si ji stáhnout z www.stránek.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/prijimaci-rizeni/