Archiv kategorie: Přijetí do školky

Kritéria k přijímání dětí

Kritéria k  přijímání dětí:  

Kritérium   Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt- děti 3- 5 l.

                     děti- 2 r.

Knapovec,  Horní a Dolní Houžovec, ulice Sluneční stráň

3  

1

Věk dítěte* ** 5 let   4 roky   3 roky 3   2   1
Sourozenec v MŠ   1

*Pokud nedosáhne dítě 3 let do 31.8.2020  rozhoduje nejbližší měsíc narození k tomuto datu. 

** Bez ohledu na bodové ohodnocení, přednostně bude vždy přijato dítě v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona. Dítě rok před nástupem povinné školní docházky.  

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/kriteria-prijimani/

Žádost o přijetí dítěte

Žádost- PDF

 

Žádost o přijetí

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/zadost/

Co s sebou do školky

  1. Pyžamko, košilka
  2. Náhradní oblečení / spodní prádlo, tričko, ponožky, punčošky,…/
  3. Bačkorky
  4. Tepláčky, kalhoty, sukýnka, punčošky do třídy
  5. Tepláčky, mikina nebo bunda na zahradu, v deštivém počasí gumáky
  6. Pasta na zuby, kartáček na zuby, balíček  kapesníků

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/co-s-sebou-do-skolky/

Informace k zápisu

Opatření k zápisům do MŠ pro šk. rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021: viz Přijímací řízení

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Zápis do mateřské školy Ústí nad Orlicí, Knapovec na školní rok 2020-2021  se konal  5. května od 14.00 do 16.00 hodin.

Přihlášky si můžete stáhnou na stránkách školy nebo si je vyzvednou osobně po telefonické domluvě v budově školy. 

Přijímáme děti i během školního roku, pokud máme volné místo nebo se v průběhu roku uvolní.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/informace-k-zapisu/

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v průběhu května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná, v souladu s rozhodnutím zřizovatele a je plakátováno na veřejných místech.

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.   Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.

Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou stáhnout nebo vyzvednout v mateřské škole po telefonické domluvě.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Přijímáme i děti mladší 3 let, pokud souhlasí dětský lékař a pokud je dítě schopné se zařadit do vzdělávání.  

 

 

Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

 

K přihlášce je nutné doložit tyto dokumenty:

  • kopii rodného listu dítěte 
  • kopii očkovacího průkazu / ředitelka zkontroluje údaje dle očkovacího kalendáře /

Tento rok nenavštěvujte osobně lékaře, není nutné vyjádření lékaře. Hlavně vyplňte čestné prohlášení o řádném očkování na přihlášce.

 

Místo trvalého bydliště dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola.

Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/prijimaci-rizeni/