Archiv tagů: školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

“Se sluníčkem, pastelkami, poznáváme naši Zemi”

 

Školní vzdělávací program vypracovala p. ředitelka Sylva Fišerová a byl schválen na pedagogické radě dne 29.8.2019      

Platnost od 1.9.2019 do 31.8.2021

   

Identifikační údaje

 

 Adresa: Mateřská škola  Knapovec 8, Ústí nad Orlicí

IČO: 75017636

Kontakt: 465 526 186, 606785040

Ředitelka: Sylva Fišerová

Učitelka: Bc. Kristýna Rollerová

                    Martina Šmídová- mat. dovolená

Vedoucí ŠJ, kuchařka:  Irena Novotná

Školnice, topič:  Simona Votavová

 

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8  je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací. Jedná se o samostatné zařízení se školní jídelnou. Zřizovatelem mateřské školy je město Ústí nad Orlicí.

 

  Organizace dne:  

 

 6.30 –  9.30 dopolední blok her, pohybových činností a dovedností dle volby dětí

 8.30 – 8.40 tv. chvilka

 8.40 –  9.00  hygiena, svačina

 9.10 –  9.30 řízené i volné činnosti

 9.30  – 11.30 pobyt venku

11.30 – 12.15 oběd

12.15 – 14.00 odpočinek

14.00 –  14.15 svačina

14.15  – 16.00 odpolední činnosti do rozchodu dětí

 Organizace dne je orientační, reagujeme na vzniklé situace a potřeby dětí.

Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.00 hodin

Otevření i uzavření mateřské školy zajišťují p. učitelky nebo provozní zaměstnanci, je-li potřeba.    

 

Obsah vzdělávání

 

1. Pohádková školička

Charakteristika: Smyslem tématu je usnadnit dítěti adaptaci na nové sociální a vzdělávací situace a prostředí formou her a pohádek.

Hlavním cílem je seznámení s prostředím školy, rozvoj základních společenských návyků ve styku s dětmi i dospělými v MŠ. Začlenění do třídy, seznámení se se společnými pravidly, rozvíjení pozitivních citů k sobě i okolí.

Cíle:

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (verbální i neverbální)

 • seznamovat s novými slovy a jejich významem (časové, prostorové pojmy)

 • získávat povědomí o časové struktuře dne, týdne, roku

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • rozvíjet citové vztahy k druhým

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky

 • hovořit o tom, co ze mě dělá člověka

 • osvojovat si poznatky o svém těle, rozlišovat jednotlivé části, některé orgány a jejich funkce

 • rozvíjet schopnost pečovat o svoje zdraví, utvářet si kladný vztah ke sportu

 • zdravé oči, uši, zuby

 • přiřazovat dvojice dle pokynů

 budou si osvojovat poznatky důležité pro podporu bezpečí při sportu, u vody,

v kontaktu s cizími lidmi

 rozvíjet všechny smysly a pohybové dovednosti

 budeme rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě – sebedůvěra, citová

samostatnost

 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 rozvíjet základní pohybové dovednosti a orientaci

 rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit citové vazby a vztahy

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • upevňovat vztah ke knize

 • rozvíjet smyslové vnímání

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • budeme se společně připravovat na dětský karneval

 • posilovat prosociální chování v herní skupině, ale i ve vztahu k druhému ( v rodině, ve škole )

 • rozvíjet vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

 • využívat ročního období k praktickým pohybovým činnostem, získávat poznatky o tělovýchově a sportu

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozvíjet schopnost přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám, seznamovat se s přírodními látkami a jejich vlastnostmi

 • rozvíjet všechny smysly, paměť a pozornost (pohádky)

 • rozvíjet kultivovaný projev

 • rozvíjet tvořivost, estetické vnímání a cítění, manipulační dovednosti

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • vytvářet vztah k místu a prostředí kde žijeme, trávíme čas

 • seznamovat děti s jednoduchými pracovními nástroji, pomůckami a předměty denní potřeby

 • budeme podporovat rozvoj vědomostí o kultuře prostředí, lidových zvycích a tradicích

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • rozvoj pohybových dovedností a schopností

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • rozvoj komunikačních schopností, paměti, přesnosti

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • vytvářet si pravidla hygienických návyků

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • seznamovat se s barvami

 • správné oblékání vzhledem k počasí

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • navozovat situace pro rozvoj slovní komunikace, rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • vedeme děti ke zvládnutí přechodu z rodiny do MŠ

 • bezpečná orientace v novém prostředí

 • podporovat dětské přátelství

 • seznamování s novými životními návyky

 • správná sebeobsluha a správná hygiena

 • seznamování s pravidly společenského chování

 • tvorba pravidel třídy, jejich dodržování

 • navazování nových kamarádských kontaktů a vztahů, vnímání přání a potřeb druhých (pomoc mladším kamarádům)

 • vytváření a posilování vztahu k lidem, s nimiž jsem v každodenním kontaktu

 • rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě a ostatním dětem

 • uvědomit si poznatky o lidském těle, znát jeho části, funkce

 • rozlišit správnost stravování, poznat vitamíny

 • hovořit o tom, co ze mě dělá člověka

 • uvědomit si vlastní práva

 • vytvářet pravidla neagresivního chování

 • chránit si osobní soukromí i bezpečí ve vztahu s druhým dítětem i dospělým

 • seznamování a opakování prostorových pojmů

 • rozvíjení paměti a pozornosti ( opakovat )

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • nebát se neznámého, strašidelného, nepříjemného

 • vést děti k samostatnému mluvenému projevu

 • rozvíjet elementární časové pojmy a souvislosti

Tématické části:

 • Kašpárek ve školce

 • My jsme kamarádi – my se máme rádi

 • Nemocný kamarád

 • Strašidel se nebojíme

 • Karnevalové dovádění

 • Pohádkové klubíčko

 • Čarodějnice a my

 • Ahoj školko – těšíme se na prázdniny

………= témata je možné prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry a nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Naše záměry:

 • Seznámíme děti s prostorem třídy, MŠ, zahrady

 • Učíme je orientovat se v těchto prostorech

 • Naučíme děti znát svoji značku

 • Seznámíme děti s kamarády ve třídě

 • Učíme děti zorientovat se v režimu dne

 • Vedeme děti k upevňování hygienických návyků

 • Povedeme děti k tomu, aby se nebály vyjadřovat své pocity

 • Seznámíme děti s dospělými v MŠ

 • Učíme děti pečovat o své věci, sebe, dodržovat pořádek v MŠ, tak i doma

 • Podporujeme komunikaci v kolektivu, navazování nových kamarádských vztahů

 • Budeme navštěvovat různé organizace v ÚO, její členy pozveme na besedy do MŠ

 • Budeme se zaměřovat na činnosti spojené s poznáváním lidského těla

 • Budeme zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu – výlety do přírody

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi a živou přírodou

Očekávané kompetence:

 • Odmítnout komunikaci, která je mi nepříjemná

 • Uvědomit si práva k druhému, respektovat druhého

 • Odprostit se od nepříjemných projevů sobectví, dělit se o hračku, pamlsky, rozdělit se i o svůj úkol

 • Vnímat co si druhý přeje, co potřebuje, vycházet mu vstříc, chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého, nabídnout mu pomoc

 • Hodnotit svoji práci, co dělá dobře a co špatně

 • Samostatně vyjadřovat vlastní přání, požadavky

 • Poznat rozdíl mezi já – my

 • Vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání,..) rozlišovat cit. Projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítím ( soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování

 • Uvědomovat si svou samostatnost, zvládnout se obléci, pojmenovat oblečení, třídit, požádat o pomoc

 • Navazovat kontakty s dospělými, kterému je dítě svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s druhým dítětem

 • Uplatňovat své individuelní potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj názor ale přijmout i jiný názor), řešit konflikty dohodou

 • Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn atd.)

 • Seznamovat se s různými druhy knih, znát jejich význam

 • Dodržovat hygienické návyky

 • Podporovat zdraví, vědomosti o těle

 • Porozumět zdraví + opaku nemoci

 • Umět předejít konfliktům a podobným situacím

 • Opakovat si to, co jsme se již naučili

 • Neubližovat sobě ani druhému

 • Umět řešit zadané úkoly

 • Znát význam dobra i zla

 • Přirozeně komunikovat s druhým dítětem

 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých

 • Bránit se projevům násilí druhého dítěte, ponižování, ubližování

 • Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny

 • Projevovat zájem o knížky, časopisy

 • Pochopit, že každý má v rodině, ve třídě, v herní skupině svou roli, podle které je třeba se chovat

 • Rozlišit kladné x záporné, příjemné x nepříjemné

 • Nebát se změn, “ čarování „

 • Poznávání těla

 • Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • Orientovat se bezpečně ve svém okolním prostředí (domov, škola, doprava, obchody,..)

 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Sledovat se zájmem hudební a divadelní představení a hodnotit je

 • Uvědomovat si co je nebezpečné

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vážit si práce a úsilí ostatních dětí, dospělých

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

Vzdělávací nabídka:

 námětové hry „na rodinu, staráme se o miminko

 • oblíbené knihy, čtení na pokračování, ilustrace, hledání známých písmen, čtení obrázkového seriálu

 • exkurse po prostoru MŠ

 maňáskové a loutkové divadlo

 • vycházky, pozorování nejbližšího okolí, bydliště dětí

 • sluchové hry

 • výtvarné ztvárnění prožitků

 uspořádání karnevalu

 • zdravotní, relaxační a dechová cvičení, pohybové hry

 • činnosti zaměřené na rozvoj řečového projevu dětí (domov, rodina, kamarádi, co se mi líbí, vyprávění podle obrázků)

 • KK – povídání (kde bydlím, s kým,….)

 • grafomotorické cviky

 • říkadla a básně k tématu

 • zpěv známých písní, nácvik nové písně, pohybové hry se zpěvem

 • centra aktivit ( čtenářský koutek- časopisy, knihy, omalovánky

 • výroba masek na karneval, příprava soutěží, uspořádání karnevalu

 • prohlížení encyklopedií, globusu, mapy

 • kreslení postavy, modelování, sestavování z geometrických tvarů

 • obkreslování částí těla

 • zdravé zuby, oči, uši – co jim prospívá a co škodí

 • rozvoj jemné motoriky (oblékání papírových panenek)

 • námětové hry (na lékaře, na muzikanty apod.)

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • počítání na těle – 10 prstů, dvě nohy, pravá, levá apod.

 • rytmické hry na tělo

 • třídění předmětů, hygienické potřeby

 • dechová a pěvecká cvičení

 • poslech pohádky „Paleček a jeho kamarádi“

 • názvy jednotlivých prstů

 • pohybové hry s omezením (Na slepou bábu apod.)

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • pracovní listy

 • námětové, didaktické hry, hry zaměření k poznávání a rozlišování různých společenských rolí

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • činnosti směřující k prevenci úrazů

2. Barevná paleta

Charakteristika: Dle názvu tohoto celku je příznačné, že se děti setkají s poznatky a činnostmi týkajícími se hlavně podzimu a charakterickými znaky tohoto období.

Hlavním cílem bude pokračovat v adaptačním procesu, osvojovat si základní poznatky o přírodě a o životě v ní. Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, vytváření základů estetického vnímání ve vztahu k přírodě, světu kolem nás.

Cíle:

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (verbální i neverbální)

 • seznamovat s novými slovy a jejich významem (časové, prostorové pojmy)

 • získávat povědomí o časové struktuře dne, týdne, roku

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • osvojit dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky

 • přiřazovat dvojice dle pokynů

 • rozpoznat a vnímat barevný svět, umět základní barvy

 povedeme děti k ekologii

 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 rozvíjet základní pohybové dovednosti a orientaci

 rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit city

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • rozvíjet smyslové vnímání

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • seznamovat se změnami ročních období v souvislosti s počasím, oblečením a vykonávanými činnostmi

 • upevňovat si a rozšiřovat poznatky z živé přírody

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • posilovat prosociální chování v herní skupině

 • využívat ročního období k praktickým pohybovým činnostem, získávat poznatky o tělovýchově a sportu

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozvíjet kultivovaný projev

 • rozvíjet tvořivost, estetické vnímání a cítění, manipulační dovednosti

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • vytvářet a posilovat citové vazby a vztahy

 • seznamovat děti s jednoduchými pracovními nástroji, pomůckami a předměty denní potřeby

 • budeme podporovat rozvoj vědomostí o kultuře prostředí, lidových zvycích a tradicích

 • vnímání všemi smysly

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • rozvíjení paměti a pozornosti ( opakovat )

 • seznamování a opakování prostorových pojmů

 • rozlišit správnost stravování, poznat vitamíny

 • seznamování s hlavními znaky ročního období (podzim)

 • budeme vést děti k pochopení přírodních dějů a zákonitostí, vytváření pozitivního vztahu k okolí, lidem i přírodě

 • správné oblékání vzhledem k počasí

 • třídit předměty z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

 • osvojovat si správné chování k přírodě

 • osvojovat si základní poznatky o přírodním prostředí

 • seznamovat se s barvami

 • navozovat situace pro rozvoj slovní komunikace, rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • rozvoj komunikačních schopností, paměti, přesnosti

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • poznávat a rozlišovat jehličnaté a listnaté stromy

 • poznávat podzimní plody

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • prakticky sledovat, co umí vítr – pouštění draků (pokusy)

 • rozvíjet smysly (ochutnávka ovoce, zeleniny)

 • poznávání přírodnin ( plody lesa )

 • vést děti k samostatnému mluvenému projevu

 • budeme procvičovat různé smysly, poznávat chutě a vůně ovoce a zeleniny, barvy a tvary v přírodě

 • rozvíjet elementární časové pojmy

Tématické části:

 • Procházka lesem – plody

 • Košík plný ovoce

 • Na poli a na zahrádce

 • Dráček – barevný fráček

 • Vůně podzimu – vítr a déšť

 • Ježeček Bodlináček

 • Listí zlátne

………= témata je možné prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry a nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Naše záměry:

 • Pobytem na zahradě i v okolí budeme podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí

 • Budeme vytvářet dostatek příležitostí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti – les, pole, zahrada

 • Budeme posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dětí – proměny v přírodě

 • Budeme podporovat rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami

 • Využijeme pomoci dětí při práci na školní zahradě – sběr plodů, shrabávání listí

 • Budeme zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu – výlety do přírody

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Budeme se učit chránit a pomáhat při ochraně životního prostředí

 • Vedeme děti ke kladnému vztahu k fauně i flóře a její ochraně

Očekávané kompetence:

 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků

 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem

 • Přirozeně komunikovat s druhým dítětem

 • Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 • Bránit se projevům násilí druhého dítěte, ponižování, ubližování

 • Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny

 • Poslouchat plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy, přijímat vyjasnění a zdůvodnění povinnosti, přistupovat na vysvětlená a pochopená pravidla

 • Zorganizovat hru

 • Uvědomovat si svoji samostatnost, zaujímat názory, postoje a vyjadřovat je

 • Rozhodovat o svých činnostech

 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit co započalo

 • Zvládat zdrav. pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 • Popsat situaci (skutečnost, dle obrázku)

 • Vést rozhovor (poslouchat, nehovořit je-li třeba, sledovat řečníka i obsah, ptát se,..)

 • Vyprávět příběh, pohádku, zážitky,..

 • Naučit se zpaměti krátké texty

 • Vyjednávat s dětmi i s dospělým ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

 • Záměrně se soustředit na činnost udržet pozornost

 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

 • Řešit kognitivní úkoly, problémy, situace,vymýšlet nápady,…řešení,…

 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

 • Osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a práci lidí, o přírodě a jevech,..

 • Naučit se reprodukovat písničku

 • Dodržet pravidla hudebně – pohybových her

 • Projevovat zájem o knížky, časopisy

 • Umět vnímat změny v přírodě, vyjádřit pozitivní vztah k živému kolem nás

 • Umět prožívat emoce a vyjádřit je

 • Vést děti k pochopení přírodních jevů, zákonitostí

 • Zacházet šetrně s přírodním materiálem ( listy, dřevo,…)

 • Rozlišit kladné x záporné, příjemné x nepříjemné

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Uvědomovat si co je nebezpečné

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vážit si práce a úsilí ostatních dětí, dospělých

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

Vzdělávací nabídka:

 • společná práce – co patří na dvůr, do zoo, do lesa, na louku

 • oblíbené knihy, ilustrace, hledání známých písmen, čtení obrázkového seriálu

 • pozorování přírody v období „babího léta

 • sběr přírodnin a hry s nimi, počítání, barvy

 • výroba předmětů (látky, vlny, papír, přírodniny,…)

 • práce s přírodninami, lisování, frotáž

 • skupinové práce, stříhání, lepení, stromy, plody

 • prohlížení encyklopedií, vyprávění nad obrázky, čtení na pokračování

 • výtvarné vyjádření prožitků, modelování, malování, tiskání

 • smyslové hry, ochutnávky, výzdoba interiéru ve škole

 • poznávání základních tvarů, skládání obrázků, puzzle s podzimní tématikou

 • hra s barvou (zapouštění, vodov. barev, klovatina, otisky,…)

 • zpěv recitace a rytmizace říkadel

 • konstruktivní a námětové hry

 • zdravotní cviky, zacházení s míči, s nářadím

 • uspořádání drakiády

 • hry se zpěvem, hudební hádanky, …s nástroji

 • vycházky do přírody ( park, les, pole )

 • ekologické hry

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • rytmické hry na tělo

 • dechová a pěvecká cvičení

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • maňáskové scénky

 • pracovní listy

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • na vycházkách i na zahradě pozorovat chování i vzhled zvířat

 • dramatizace pohádky ( O řepě )

3. Zimní pohádka

Charakteristika: Velmi krásné období, které děti velmi prožívají. Smyslem tématu je přiblížit dětem čas, který je stvořen pro posilování mezilidských citů a vztahů, plněním tajných přání. Období prožívané v krásné zimní atmosféře.

Hlavním cílem je rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí, rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Snažit se více si povídat, zklidnit se a přemýšlet o koloběhu života.

Cíle:

 • seznamovat s novými slovy a jejich významem (časové, prostorové pojmy)

 • získávat povědomí o časové struktuře dne, týdne, roku

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • přiřazovat dvojice dle pokynů

 • povedeme děti k ekologii

 • budou si osvojovat poznatky důležité pro podporu bezpečí při sportu

 • rozvíjet všechny smysly a pohybové dovednosti

 poznávat různé druhy sportů

 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 rozvíjet základní pohybové dovednosti a orientaci

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit city

 budeme vést děti k umění vystoupit na veřejnosti, nestydět se, spolupracovat

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 • podporovat snahu, seznamovat se s kulturou a uměním

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • osvojovat si základní poznatky o lidových zvycích a tradicích, vytvořit si vztah k místu, kde žije

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • seznamovat se změnami ročních období v souvislosti s počasím, oblečením a vykonávanými činnostmi

 • upevňovat si a rozšiřovat poznatky z živé přírody

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • rozvoj komunikačních schopností, paměti, přesnosti

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • navozovat situace pro rozvoj slovní komunikace, rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • seznamovat se s barvami

 • osvojovat si základní poznatky o přírodním prostředí

 • osvojovat si správné chování k přírodě

 • třídit předměty z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

 • správné oblékání vzhledem k počasí

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • seznamování a opakování prostorových pojmů

 • více se pohybovat, nebát se sportovat

 • vytvářet pozitivní vztahy k rodině, jejím členům a vztahům mezi nimi

 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat s nimi (v souvislosti s vánočními zvyky a tradicemi)

 • vytvářet vztah k místu a prostředí kde žijeme, trávíme čas

 • rozvíjet tvořivost, estetické vnímání a cítění, manipulační dovednosti

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (v rodině, ve škole)

 • budeme si osvojovat poznatky o vlastnostech látek (sníh, led, voda), posilovat kladný vztah k zimním sportům

 • rozvíjet všechny smysly, paměť a pozornost (pohádky)

 • rozvíjet schopnost přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám, seznamovat se s přírodními látkami a jejich vlastnostmi

 • využívat ročního období k praktickým pohybovým činnostem, získávat poznatky o tělovýchově a sportu

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozvíjet vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

 • posilovat prosociální chování v herní skupině

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky (pohybové dovednosti opři hrách na sněhu)

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • pojmenovat 2- 4 charakteristické znaky zimy

 • chránit zdraví své i druhých, využívat sportovních aktivit

 • vytvářet a posilovat citové vazby a vztahy

 • znát charakteristické znaky Vánoc

 • budeme posilovat zvídavost, zájem a radost z objevování

 • vést děti k samostatnému mluvenému projevu

 • budeme procvičovat barvy a tvary v přírodě

 • vytvářet pravidla neagresivního jednání, rozpoznat a odmítnout společensky nežádoucího chování, vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • rozvíjet elementární časové pojmy a souvislosti

Tématické části:

 • Adventní neděle – čekání na Ježíška

 • Mikuláš, Anděl naděluje – čertík poskakuje

 • Vánoční ladění

 • Vánoce plné dárečků

 • Pomáháme druhým – Tříkrálová sbírka

 • Sněhová vločka

 • Sněhu – sněhu – sněhulák

 • Zimní sportování

………= témata je možné u prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Naše záměry:

 • Budeme si osvojovat poznatky o vánočních tradicích a lidových zvycích

 • Budeme poznávat vlastnosti sněhu a ledu

 • Pobyt na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Budeme se učit chránit a pomáhat při ochraně životního prostředí

 • Budeme zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu – výlety do přírody

 • Budeme navštěvovat různé organizace v ÚO,  její členy pozveme na besedy do MŠ

 • Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi a živou přírodou

Očekávané kompetence:

 • Uplatnění získaných poznatků při dalším učení

 • Hodnotit svoje osobní pokroky

 • Správné vyjadřování a sdělování prožitků, pocitů a nálad různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými a podobně)

 • Komunikace bez ostychu

 • Spolupodílení se na společných rozhodnutích

 • Zajímat se o druhé, o to co se děje kolem mne, vážit si práce druhých

 • Uvědomění si, že svým chováním mohu ovlivňovat prostředí ve kterém žiji

 • Umět prožívat emoce a vyjádřit je

 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat hrubou a jemnou motoriku

 • Vnímat všemi svými smysly

 • Zachytit a vyjádřit své prožitky

 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých pracovních dovedností

 • Sledovat očima zleva doprava

 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, seznamovat se z uměním

 • Odprostit se od nepříjemných projevů sobectví vůči jinému dítěti

 • Zacházet šetrně s výtvarným materiálem

 • Vyjadřovat svou představu, fantazii a prožitky v tvořivé dramatické improvizaci

 • Pohybově i slovně charakterizovat postavu v určité situaci náladě (epizodu z pohádky, divadla nebo z filmu, televize,..)

 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch

 • Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a sledovat se zájmem hud. Představení

 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

 • Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, za pod,..), částečně se orientovat v čase

 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využít

 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

 • Chápat slovní vtip a humor

 • Zvládat jemnou motoriku – zacházení s náčiním

 • Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • Nebát se pohybu

 • Řídit, organizovat činnosti

 • Zvolit co je správné a co ne

 • Umět charakterizovat zimu, její znaky

 • Projevovat zájem o knížky, časopisy

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Sledovat se zájmem hudební a divadelní představení a hodnotit je

 • Uvědomovat si co je nebezpečné

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vážit si práce a úsilí ostatních dětí, dospělých

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

 • Snažit se o více pohybu, zvládat cviky které neznám, sportovat s radostí

Vzdělávací nabídka:

 hry, soutěže, školní olympiáda

 vystoupení pro rodiče a prarodiče, besídka

 • návštěva statku, kravína, domácího chovatele

 • oblíbené knihy, čtení na pokračování, ilustrace, hledání známých písmen, čtení obrázkového seriálu

 • maňáskové divadlo, divadelní představení

 • rozhovory nad adventním věncem

 • plnění úkolů z adventního kalendáře

 • návštěva čerta a Mikuláše, Mikulášská besídka

 • příprava vánočního pásma (Mikuláš, besídka, pásmo v kostele)

 • malování, modelování, lepení, stříhání, skládání (dárky, přáníčka, ozdoby apod.)

 • vánoční úklid hraček

 • cvičení dle hudby, protahovací a relaxační cviky, pohybové vyjádření písní

 • říkadla a písně s vánoční tématikou, poslech vánočních příběhů

 • poslech a zpěv koled

 • grafomotorické cviky, uvolňovací cviky ruky, mluvidel

 • návštěva vánočního koncertu, výstav, betlémů

 • hry na sněhu a se sněhem (sáňkování, bobování, klouzání, koulování, stavby ze sněhu apod.)

 • pozorování zimní přírody, barev

 • malba kombinovaná s kresbou tuží, inkoustem, zapouštění

 • pokusy se sněhem a ledem

 • pozorování vloček lupou, výtvarné zpracování zimní tématiky (malé a velké formáty), trhání, lepení, mačkání, stříhání

 • výzdoba třídy a chodby

 • hádanky a slovní hříčky, žertovné písně

 • zpěv a poslech písní se zimní tématikou, hudební hrátky – vyjádřit rozmary zimního počasí

 • cvičení s různým nářadím

 • poslech, dramatizace pohádek (klasických, moderních, veršovaných), prohlížení ilustrací

 • vycházky do přírody ( park, les, pole )

 • ekologické hry

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • rytmické hry na tělo

 • dechová a pěvecká cvičení

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • pracovní listy

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • ekologické hry

 • vánoční dílna s rodiči

 • vánoční nadělování, příchod „Ježíška“

 • pečení vánočního cukroví

 • zdobení vánočního stromku ve třídě

 • skupinové činnosti ( výroba vánočních ozdob, adventního věnce, svícnů )

4. Jarní pohlazení

Charakteristika: Název tématu nás uvádí do krásného období – probouzející se přírody plné překvapení. Rozkvétající flóra, i rodící se fauna.

Hlavním cílem je vstřebávat atmosféru jara, maximálně využít přírody v MŠ a jejím okolí, zajímat se o vše živé a co se vyvíjí, roste a je v pohybu.

Cíle:

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 • správně pojmenovat některé druhy hmyzu

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (verbální i neverbální)

 • seznamovat s novými slovy a jejich významem (časové, prostorové pojmy)

 • získávat povědomí o časové struktuře dne, týdne, roku

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • užívat všechny smysly

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • osvojit dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • posilovat prosociální chování v herní skupině

 • rozvíjet vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

 • využívat ročního období k praktickým pohybovým činnostem, získávat poznatky o tělovýchově a sportu

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozvíjet schopnost přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám, seznamovat se s přírodními látkami a jejich vlastnostmi

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (v rodině, ve škole)

 • rozvíjet kultivovaný projev

 • rozvíjet tvořivost, estetické vnímání a cítění, manipulační dovednosti

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • vytvářet a posilovat citové vazby a vztahy

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • poznávat a rozlišovat jehličnaté a listnaté stromy

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • navozovat situace pro rozvoj slovní komunikace, rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • seznamovat se s barvami

 • osvojovat si základní poznatky o přírodním prostředí

 • osvojovat si správné chování k přírodě

 • třídit předměty z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

 • správné oblékání vzhledem k počasí

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • rozvíjení paměti a pozornosti / opakovat /

 • seznamování a opakování prostorových pojmů

 • upevňovat si a rozšiřovat poznatky z živé přírody

 • seznamovat se změnami ročních období v souvislosti s počasím, oblečením a vykonávanými činnostmi

 • rozvíjet smyslové vnímání

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • osvojovat si základní poznatky o lidových zvycích a tradicích, vytvořit si vztah k místu, kde žije

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • podporovat snahu, seznamovat se s kulturou a uměním

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 budeme vést děti k umění vystoupit na veřejnosti, nestydět se, spolupracovat

 rozvíjet základní pohybové dovednosti a orientaci

 rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit city

 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 budeme posilovat zvídavost, zájem a radost z objevování

 povedeme děti k ekologii

  • budeme procvičovat barvy a tvary v přírodě

  • rozvíjet elementární časové pojmy a souvislosti

  • přiřazovat dvojice dle pokynů

  • vést děti k samostatnému mluvenému spontánnímu projevu

  • seznámení s druhy květin, rostlin

Tématické části:

 • Veselé Velikonoce

 • Jaro už je tu

 • Když začne sluníčko hřát

 • Na našem dvorečku- zahrádce

 • Rozkvetlá louka, park i les

………= témata je možné prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Naše záměry:

 • Podpoříme rozvoj pohybových dovedností a prostorové orientace

 • Budeme se učit jak se chovat v přírodě – u vody, ve městě, na výletě

 • Budeme postupně vstřebávat atmosféru jara

 • Bude nás zajímat vše živé co se vyvíjí, roste a co je v pohybu

 • Budeme prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 • Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi a živou přírodou

 • Budeme zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu – výlety do přírody

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Budeme se učit chránit a pomáhat při ochraně životního prostředí

 • Vedeme děti ke kladnému vztahu k flóře a její ochraně

Očekávané kompetence:

 • Chápat prostorové vztahy, orientovat se v čase

 • Domluvit se gesty a slovy

 • Vnímat všemi smysly

 • Ovládat dechové svalstvo, koordinaci ruky a oka

 • Zachytit a vyjádřit své prožitky výtvarně, pomocí hudby a improvizací

 • Uvědomovat si, že způsob, jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí

 • Bránit se násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování

 • Vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování

 • Vyjádřit souhlas a nesouhlas, říci „Ne“ v situacích které to vyžadují, odmítnout se podílet na zakázaných činnostech apod.

 • Odhadovat na co stačí a co zvládneme, postupně si uvědomovat své nedostatky, přiznat si chybu

 • Koordinovat lokomoci a další pohyby a polohy, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu

 • Správně vyslovovat a ovládat dech i intonaci řeči

 • Porozumět slyšenému, zachytit hl. myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správném sledu

 • Domluvit se slovy gesty

 • Přirozeně a bez zábran komunikovat

 • Uplatňovat zákl. společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit, rozloučit se, poděkovat, neskákat do řeči,..)

 • Pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni

 • Přemýšlet a to , o čem přemýšlíme, proč, také se umět vyjádřit

 • Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a se změnami je třeba v životě počítat

 • Sladit pohyb se zpěvem

 • Zvládat základní hudební dovednosti

 • Vnímat barevný svět kolem sebe

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vážit si práce a úsilí ostatních dětí, dospělých

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

 • Odpovídat za sebe a své jednání

 • Rozpoznat živočichy, rostliny kolem nás

Vzdělávací nabídka:

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • ekologické hry

 • pracovní listy

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • dechová a pěvecká cvičení

 • rytmické hry na tělo

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • pozorování přírody, typické znaky jara, kde najdeme jarní rostliny, názvy stromů

 • pozorování rychlení semen (fazole, květinové cibule, čočka) – pokusy

 • pozorování práce na zahradách a na polích

 • hry s papírem (mačkání, skládání, vytrhávání,..)

 • pomoc předškoláků při výzdobě třídy

 • dramatizace, pohádky, maňáskové divadlo

 • písně, básně a tanečky motivované jarem, Velikonocemi

 • skládání, stříhání a různé techniky, výroba z přírodních materiálů

 • řízené rozhovory o recyklaci odpadů, o Velikonocích, jarních tradicích, zvycích

 • jarní zvuky

 • vycházky do přírody ( park, les, pole )

 • KK- velikonoční zvyky, tradice

 • ekologické hry

 • výstava jarních květin, velikonoční výstava v ÚO

 • jarní a velikonoční výzdoba MŠ

 • společná práce – co patří na dvůr, do zoo, do lesa, na louku

 • poznávání, třídění obrázků – výstava

 • sběr a sestavování z přírodního materiálu

 • pokusy a experimenty s přírodninami

 • přiřazování

 • grafomotorické cviky ruky (kresba do písku, vody, hlíny)

 výroba dárků a přáníček

 říkanky, básně, písně, tanečky

 vycházky do přírody, hry v terénu

 otisky, koláže

 hádanky, obrázky

 omalovánky k tématu

 práce se slovy

 tvořivé hry na písku

 pozorování na vycházkách (využití dalekohledu, lupy )

 konstrukce z Lega, magnetická stavebnice

 pracovní listy, vystřihování

 slovní hádanky

 písně, básně a hry k tématu

5. Země zvířátek

Charakteristika: Smyslem tématu je seznamovat děti se zvířátky a mláďátky žijící na naší Planetě, jejich užitku, významu a pomoci lidí. Spojení s přírodou, faunou a vnímání krásna kolem nás.

Hlavním cílem je vytvářet u dětí kladný vztah ke zvířátkům, osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách.

Cíle:

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 povedeme děti k ekologii

 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit city

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • rozvíjet smyslové vnímání

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • upevňovat si a rozšiřovat poznatky z živé přírody

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozšiřovat si znalosti o zvířatech ve volné přírodě, jejich způsobu života, aktivní pomoci (krmítka, návštěva krmelce)

 • rozvíjet kultivovaný projev

 • rozvíjet tvořivost, estetické vnímání a cítění, manipulační dovednosti

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • rozvoj komunikačních schopností, paměti, přesnosti

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • navozovat situace pro rozvoj slovní komunikace, rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • osvojovat si základní poznatky o přírodním prostředí

 • osvojovat si správné chování k přírodě

 • třídit předměty z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • seznamování a opakování prostorových pojmů

 • rozvíjet kooperativní dovedností

 • rozvíjet pohybové dovednosti a ovládání pohybového aparátu

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (verbální i neverbální)

 • správně pojmenovat některé druhy hmyzu

 • umět pojmenovat domácí zvířátka a jejich mláďátka

 • rozlišit exotická zvířata, vodní, lesní, atd

 • přiřazovat dvojice dle pokynů

 • vytvářet si kladný vztah ke zvířátkům

Tématické části:

 • Poslední vlaštovka

 • Kdo to tady chodí – stopy ve sněhu

 • Máme rádi zvířata – mláďata

 • Zvířátka ze ZOO – jedeme na výlet

 • Jak žijí zvířátka ve volné přírodě

………= témata je možné prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry a nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Naše záměry:

 • Povedeme děti k odpovědnosti za své chování k okolí

 • Povedeme je k poznání s čím vším se mohou okolo sebe setkat

 • Budeme vytvářet návyky, které povedou k ochraně zdraví, ale i k ochraně životního prostředí

 • Budeme vytvářet povědomí o sounáležitosti s ostatním světem

 • Budeme rozvíjet tvořivost a estetické vnímání

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Bude nás zajímat vše živé co se vyvíjí, roste a co je v pohybu

 • Vedeme děti ke kladnému vztahu k fauně a její ochraně a pomoci

Očekávané kompetence:

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, koordinaci pohybů s rytmem a hudbou

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Uvědomovat si co je nebezpečné

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

 • Umět znát některé druhy domácích zvířat a jejich mláďat

 • Rozlišit co létá, plave, leze, běhá, skáče atd.

 • Chápat vztahy a chování zvířat v pohádkách a bajkách

 • Poznávat některé druhy zvířat žíjících ve volné přírodě

 • Chápat prospěšnost domácích zvířat

 • Uvědomit si nutnosti pomoci zvířátkům, hlavně v zimním období

 • Rozpoznat živočichy, rostliny kolem nás

 • Pojmenovat cizokrajná zvířata

Vzdělávací nabídka:

 • písně a básně o zvířatech

 • dramatizace pohádky s postavami zvířat

 • beseda o zvířatech

 • na vycházkách i na zahradě pozorovat chování i vzhled zvířat

 • výtvarně vyjádřit kombinovanou technikou vodní říši, ptačí království

 • společná práce – co patří na dvůr, do zoo, do lesa, na louku

 • návštěva statku, kravína, domácího chovatele, jízda na koních

 • oblíbené knihy, čtení na pokračování, ilustrace, hledání známých písmen, čtení obrázkového seriálu

 • rytmické hry na tělo

 • vycházky do přírody ( park, les, pole )

 • hudební hádanky, obrázky hudebních nástrojů

 • dechová a pěvecká cvičení

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • maňáskové scénky

 • záměrné pozorování předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, zvuky)

 • pracovní listy

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • ekologické hry

 • péče o zvířátka v zimě, co patří do krmítka a do krmelce

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • školní výlet do Zoo, za zvířátky

 • knihy a časopisy o zvířátkách

 • na vycházkách i na zahradě pozorovat chování i vzhled zvířat

 • modelování zvířecí postavy

 • návštěva zvířátek na dvorečku

.6. Hurá ven – mezi lidi

Charakteristika: Snažíme se v oblasti envirometrie prohlubovat větší kontakt dětí s přírodou, zapojujeme ekologické hry, více pořádáme výletů po okolí naučných stezkách v naši vesnici Semanín. Dbáme na bezpečnost dětí v terénu, poukazujeme na rozdílnost multikultury.

Hlavním cílem: zapojit děti do exkursí a nových poznatků třeba i pokusem, poznáním, experimentováním. Vytváříme u dětí kladný vztah k práci, k rodině, sportu. Snažíme se u dětí pěstovat zdravé životní návyky a postoje, osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách.

Cíle:

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (verbální i neverbální)

 • seznamovat s novými slovy a jejich významem (časové, prostorové pojmy)

 • získávat povědomí o časové struktuře dne, týdne, roku

 • rozvíjet a kultivovat paměť a pozornost

 • užívat všechny smysly

 • rozvíjet tvořivé sebevyjádření

 • rozvíjet dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky

 • budeme děti seznamovat s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání

 • budou získávat povědomí o různých lidských činnostech a výsledcích lidské práce

 • seznamovat s prostorovými pojmy (délka, šířka, výška, hmotnost, objem, větší x menší)

 • hovořit o tom, co ze mě dělá člověka

 • poznávat hudební nástroje (podle hmatu, sluchu, zraku)

 • osvojovat si poznatky o svém těle, rozlišovat jednotlivé části, některé orgány a jejich funkce

 • rozvíjet schopnost pečovat o svoje zdraví, utvářet si kladný vztah ke sportu

 • zdravé oči, uši, zuby

 • přiřazovat dvojice dle pokynů

 • budou si vytvářet představu o ČR, osvojovat si jednoduché poznatky o naší vlasti

 • osvojovat si poznatky o uspořádání Země (řeky, moře, kontinenty)

 • seznamovat se se všemi druhy dopravních prostředků (značek), rozlišovat je podle

 • způsobu pohybu, zvuku

 • poznávat bezpečnostní pravidla silničního provozu

 • seznamovat se s technickými objekty a prostředky v souvislosti s dopravou

 • povedeme děti k ekologii

 • budou získávat povědomí o vlastní sounáležitostí se světem, planetou

 • budou si osvojovat poznatky důležité pro podporu bezpečí při sportu, u vody,

 • v kontaktu s cizími lidmi

 • vnímat potřeby druhého

 • poznávat různé druhy sportů

 • budou získávat povědomí o různých kulturách, národnostech

 • rozvíjet kulturně-estetické dovednosti v hudbě, výtvarných a literárních činnostech

 • vést k účasti na přípravě oslavy ve škole i doma – Den matek

 • rozvíjet základní pohybové dovednosti a orientaci

 • rozvíjet lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti

 • rozvíjet citové oblasti dětské psychiky, umět vyjádřit city

 • citlivým způsobem se budou děti dozvídat o vývoji lidského života, pokoušet se

 • odhadnout svoje možnosti a schopnosti

 • budeme přibližovat dětem koloběh života (jak jsme přišli na svět)

 • vést k povědomí o rodině jako celku, v užším i širším slova smyslu

 • budeme vést děti k umění vystoupit na veřejnosti, nestydět se, spolupracovat

 • poznávat synonyma (slova nestejně znějící, stejného významu), homonyma (stejně

 • znějící, jiného významu), antonyma (protikladná)

 budeme procvičovat, zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev

 • podporovat snahu, seznamovat se s kulturou a uměním

 • rozvíjet praktické dovednosti

 • vytvářet základy pro práci s informacemi

 • osvojovat si dovedností, které předcházejí čtení a psaní

 • rozvíjet řečové schopnosti pomocí říkadel, básní a písní, rozvíjet hybnost mluvidel

 • rozvíjet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení

 • rozvíjet smyslové vnímání

 • posilovat dětskou zvídavost, zájem dětí a radost z objevování

 • přenášet pohybové činnosti do přírody, přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti dětí

 • pochopit, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit, naučit se, jak nakládat s odpady

 • mimické i pantomimické vyjádření profese

 • upevňovat přirozený zpěvný projev a doprovod na rytmické hudební nástroje

 • rozvoj představivosti a fantazie

 • ochota k pomoci a spolupráci

 • posilovat prosociální chování v herní skupině

 • rozvíjet vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

 • využívat ročního období k praktickým pohybovým činnostem, získávat poznatky o tělovýchově a sportu

 • zdokonalovat samostatný slovní projev na určité téma

 • rozeznávat různé materiály, seznamovat se s nimi a jejich vlastnostmi

 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšit, ale i poškodit a zničit

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (v rodině, ve škole)

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 • vytvářet vztah k místu a prostředí kde žijeme, trávíme čas

 • seznamovat děti s jednoduchými pracovními nástroji, pomůckami a předměty denní potřeby

 • vytvářet pozitivní vztahy k rodině, jejím členům a vztahům mezi nimi

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách, uvědomovat si, co je nebezpečné

 • posilování houževnatosti, síly, spolupráce, komunikace při práci

 • obohacení slovní zásoby, zdokonalení vyjadřovacích schopností

 • rozvoj komunikačních schopností, paměti, přesnosti

 • umožnit dítěti smyslové poznání a manipulaci s předměty

 • budovat si své místo ve vztahu k ostatním, snaha podřizovat se společnému zájmu

 • osvojovat si základní poznatky o přírodním prostředí

 • třídit předměty z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

 • správné oblékání vzhledem k počasí

 • rozlišit dobro a zlo v životě a pohádkách

 • rozlišit správnost stravování, poznat vitamíny

 • více se pohybovat, nebát se sportovat

 • pochopení rolí členů rodiny, dějů spojených s životem rodiny

 • určovat materiál (sklo, dřevo, železo, guma,..)

 • se zaujetím vnímat kulturní představení

 • seznamovat se s prací a jejich činností (policie, hasiči, ….)

 • znát geometrické tvary

 • pomoc druhým, oprava a úklid hraček,…

 • rozvoj jemné motoriky (zručnost, obratnost)

 • vytvářet pozitivní vztah k rodině, k jejich členům, ke kamarádům

 • umět vyhrávat i prohrávat

 • posilovat prosociální chování v herní skupině

 • vést děti ke správnému zacházení s předměty

 • vydržet pozornost při divadelním představení

 • rozvíjet citové vztahy k druhým kolem sebe

 • poznat tvary a barvy kolem nás

 • správně se chovat nejen v MŠ, na výletě, v plaveckém bazéně,…

 • nebát se v cizím prostředí

 • umožníme, aby se děti mohly účastnit příprav oslavy Dne dětí a loučení s předškoláky

 • rozpoznat a vnímat barevný svět, umět základní barvy

 • upevňovat kladný vztah k jiným národům

 • rozlišit dny v týdnu, měsíce v roce

 • chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztahu s druhým dítětem i dospělým

 • rozvíjet elementární časové pojmy a souvislosti

 • seznámení se s pravidly bezpečnosti na silnici

 • umět soutěžit

………= témata je možné prolínat celým rokem, obměňovat dle akcí, přání dětí,…

Cíle, kompetence, záměry nabídku = je možné vyhledat k patřičným tématům

i z jiných bloků ………. VARIABILNOST, FLEXIBILITA

Tématické části:

۰ Vesničko má, středisková

۰ Nebojím se na ulici – doprav. prostředky

۰ Moje hodná maminka

۰ Miska plná vitamínů

۰ Děti na celém světě

۰ Školákův velký den – zápis do 1. třídy

۰ Povolání profese

۰ Hrajeme si s barvami

Naše záměry:

 • Budeme se setkávat s lidmi různých profesí

 • Budeme navštěvovat různé organizace v ÚO, její členy pozveme na besedy do MŠ

 • Budeme se zaměřovat na činnosti spojené s poznáváním lidského těla

 • Budeme zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu – výlety do přírody

 • Budeme podporovat schopnosti přizpůsobovat se přirozeným a běžným změnám

 • Podpoříme fantazii a tvořivost dětí

 • Budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti, posilovat kultivovaný projev

 • Budeme se učit chránit a pomáhat při ochraně životního prostředí

 • Bude nás zajímat vše živé co se vyvíjí, roste a co je v pohybu

 • Budeme se učit jak se chovat v přírodě – u vody, ve městě, na výletě

 • Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi a živou přírodou

Kompetence:

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím a na co ne

 • Umět i prohrávat

 • Umět požádat o pomoc

 • Umět pozorovat a vnímat změny kolem sebe

 • Orientovat se v cizím prostředí

 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky

 • Snažit se spolupracovat nejen s kamarády i s dospělým v MŠ

 • Rozpoznat zlo, nebezpečí kolem

 • Umět se pohybovat, zvládat překážky

 • Chápat prostorové vztahy, orientovat se v čase

 • Uvědomit si jak se chovat

 • Vážit si práce ostatních (dětí, dospělých kolem sebe,..)

 • Postupovat dle pokynů a instrukcí

 • Chápat základní matematické pojmy, číselné pojmy,

 • Porozumět slyšenému

 • Zachytit hlavní myšlenku děje, příběhu,..

 • Pochopit, že každý má v rodině, ve třídě, v herní skupině svou roli, podle které je třeba se chovat

 • Poznávání těla

 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využít

 • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 • Rozlišovat a znát některé číslice a písmena

 • Poznat napsané své jméno

 • Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • Chápat základní matematické a číselné pojmy

 • Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, jinak vypadá, něco umí nebo neumí

 • Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, antonyma a homonyma

 • Orientovat se bezpečně ve svém okolním prostředí (domov, škola, doprava, obchody,..)

 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

 • Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

 • Řešit úkoly, problémy a situace, vymýšlet nápady

 • Sledovat se zájmem hudební a divadelní představení a hodnotit je

 • Uvědomovat si co je nebezpečné

 • Chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné prožitky (radost, spokojenost, strach)

 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností

 • Chápat mezilidské vztahy a motivovat jednání na postavách klasických pohádek

 • Vážit si práce a úsilí ostatních dětí, dospělých

 • Rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu

 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky

 • Umět přiměřeně svému věku ovládat své chování

 • Uvědomovat svou samostatnost, zaujímat názory a postoje a vyjadřovat je

 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 • Utvořit jednoduchý rým

 • Sledovat zprava doleva

 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

 • Vlastním rozhodnutím odhadnout na co stačím, co zvládnu, přiznat svoji chybu

 • Nebát se přítomnosti Policie v MŠ

Vzdělávací nabídka:

 výtvarné zpracování zážitků, zapouštění barev, malba státní vlajky

 rozhovory (planeta, zeměkoule, potoky, moře, oblaka a co je dál apod.)

 prohlížení encyklopedií, globusu, mapy, obrázků

 poslech státní hymny

 sestavování z geometrických tvarů (podle vzoru, fantazie)

 hry, soutěže, školní olympiáda, školní výlet, loučení s předškoláky

 oslava svátku dětí

 beseda, jak vypadá život v rodině, čím bych chtěl být, až budu velký

 námětové hry „na rodinu, staráme se o miminko“

 • Den země

 besídka ke Dni matek

 • návštěva statku, jízda na koních

 • poznávání barev kontejnerů na tříděný odpad, co kam patří

 • didaktické hry „z čeho je co vyrobeno“, názvy barev

 • oblíbené knihy, čtení na pokračování, ilustrace, hledání známých písmen, čtení obrázkového seriálu

 • účast starších dětí MŠ u dětí ZŠ

 • grafická nápodoba symbolů, čísel, písmen

 • hry na školu, exkurse, příprava na zápis do 1. třídy ZŠ

 • dopravní hry

 • vyprávění o lidském těle, sestavování z částí postavu

 • kreslení postavy, modelování, sestavování z geometrických tvarů

 • obkreslování částí těla

 • zdravé zuby, oči, uši – co jim prospívá a co škodí

 • rozvoj jemné motoriky (oblékání papírových panenek)

 • námětové hry (na lékaře, na policii, na obchod,…)

 • sluchové hry, hmatové hádanky, chuťové a čichové hádanky, zrakové (hledej rozdíly)

 • počítání na těle – 10 prstů, dvě nohy, pravá, levá apod.

 • cvičení dle pokynů, pojmenování částí těla, které procvičujeme

 • rytmické hry na tělo

 • třídění předmětů, hygienické potřeby

 • hudební hádanky, obrázky hudebních nástrojů

 • dechová a pěvecká cvičení, nová píseň „Já jsem muzikant“

 • poslech pohádky „Paleček a jeho kamarádi“

 • názvy jednotlivých prstů

 • pohybové hry s omezením (Na slepou bábu apod.)

 • komunikativní kruh – „Co by se stalo, když…“

 • vyprávění podle skutečnosti, vlastní zkušenosti i obrazového materiálu

 • poslech čteného textu, básně, říkanky

 • kooperativní, konstruktivní a grafické činnosti

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • pantomimické, hmatové, sluchové a slovní hádanky

 • maňáskové scénky

 • záměrné pozorování předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, zvuky)

 • pracovní listy

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek

 • činnosti směřující k prevenci úrazů

 • účast na závodech MŠ a Město v pohybu

 • chování dětí na silnici

 rozhovory (planeta, zeměkoule, potoky, moře, oblaka a co je dál apod.)

 

 

 

 

 

 

 

   

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/vzdelavaci-program/