Archiv kategorie: O školce

Pravidla třídy

Pravidla třídy:

 

Každé pravidlo má své umístění v prostorách mateřské školy…

 

 • Jsme zdvořilí – zdravíme se navzájem
 • Máme se rádi, jsme kamarádi
 • Chováme se k sobě hezky a vycházíme si vstříc
 • Umíme se rozdělit o hračku s ostatními dětmi ve třídě a uklízíme ji
 • Když jeden mluví, ostatní poslouchají
 • Dodržujeme hygienické návyky
 • Svou práci vždy dokončíme, abychom se s ní mohli potěšit i později
 • Při odpočinku dětí se chováme tiše a i ve třídě se domlouváme klidným hlasem
 • Umíme požádat druhé i paní učitelku o pomoc, když ji potřebujeme
 • Své věci si ukládáme na své místo
 • Z mateřské školy si bereme domů jen to, co je naše

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/pravidla-tridy/

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Směrnice  č.6.

O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

A JEHO ÚČTOVÁNÍ V ORGANIZACI

 

Čl. 1.

Základní ustanovení

Tato směrnice je v souladu s §35 zákona 561/2004 Sb. („školský zákon“)a s vyhláškou  č 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání.   Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje bezúplatně (tj. dítě, které v posledním ročníku MŠ dovrší 6 let a starší).   Pro zařazení do evidence pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání  je řádné přijetí dítěte do mateřské školy  rozhodnutím  ředitelky školy.   Evidence dětí je zpracována ředitelkou školy. Měsíční výši úplaty stanoví ředitelka MŠ vždy na období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. Výše částky na příslušný školní rok je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí této směrnice.   Čl. 2

Způsob úhrady a účtování úplaty za předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce je ředitelkou školy seznámen s výší a způsobem úhrady za předškolní vzdělávání.  

Způsob úhrady, osvobození od úplaty

 Probíhá v hotovosti v kanceláři ředitelky a vedoucí ŠJ. Provádí se k 15. dni příslušného kalendářního měsíce. Jiný termín úhrady je možné sjednat s ředitelkou školy . Úhradu za předškolní vzdělávání potvrdí zák. zástupce podpisem a datem do seznamového archu. Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání může být zákonný zástupce dítěte, který prokáže ředitelce školy, že pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě a na toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 5 vyhlášky č. 14/ 2005 o předškolním vzdělávání v platném znění).   Zákonný zástupce dítěte je povinen čtvrtletně doložit pobírání sociálního příplatku vždy nejdéle do konce prvního měsíce každého čtvrtletí. V případě, že zákonný zástupce pobírání sociálního příplatku nedoloží, musí uhradit úplatu v plné výši do konce příslušného kalendářního měsíce.  

Čl. 3

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

 Výše úplaty se snižuje na polovinu za kalendářní měsíc, pokud je dítě nepřítomno v mateřské škole celý měsíc a tato nepřítomnost je zákonným  zástupcem řádně omluvena.

 

Čl. 4

Způsob účtování školného

 Příjem hotovosti  školného se zaúčtuje měsíčně účetním  příjmovým dokladem a přehledem o počtu a výši přijaté hotovosti.

Přeplatky za úhradu předškolního vzdělávání budou vráceny plátci následující měsíc na základě žádosti zákonného zástupce o snížení úplaty.   O školném účtujeme měsíčně 261 100/602 100, od roku 2010 –  315 110/609 110. Za správné zaúčtování odpovídá osoba odpovědná za vedení účetnictví.

 

Čl. 5

Úplata v době omezení provozu v měsících červenci a srpnu

 Zákonným zástupcům je dva měsíce předem oznámeno přerušení provozu MŠ. Ředitelka školy stanoví  poměrné snížení výše úplaty v době omezení provozu MŠ takto: Z výše měsíční částky se výpočtem stanoví výše částky na jeden den. Tato částka se násobí počtem dnů, kdy je MŠ v provozu. Za dítě odhlášené na celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen se úplata  sníží na nulu. Zaplacená částka za předškolní vzdělávání přihlášených dětí v době omezení provozu v měsících červenci a srpnu  se nevrací.  

Čl. 6

                                                Závěrečná ustanovení Úhradu za školné v MŠ přijímá vedoucí školního stravování – zástupkyně ředitelky v hospodářské činnosti školy a ředitelka školy. Pokud zákonný zástupce opakovaně porušuje uvedená ustanovení, bude jeho dítěti po písemném upozornění ukončena docházka do mateřské školy (§35 zákona č. 561/2005Sb.)   Toto úplné znění směrnice  nabývá účinnosti dne  : 24.6.2011   Směrnici lze v průběhu doby , kdy se objeví nové skutečnosti, měnit. Změny se provádí číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí směrnice. V případě většího počtu změn, či číslovaných dodatků, se pro následující školní rok vydává úplné znění směrnice. Pokud nedojde ke změnám v průběhu doby, není platnost směrnice omezená.     Dne :  24.6.2011                                                                                ředitelka školy     Příloha : Úplata za předškolní vzdělávání č.1

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/smernice/

Školní řád

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8
  Školní řád  
Č.j.:38/2019RE Účinnost od: 1.9.2019
Spisový znak: C4 Skartační znak: A5
Změny:    

 

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

  1.1 Vydání školního řádu Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy projednání v pedagogické radě tento školní řád.   1.2 Obsah školního řádu

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání školního řádu 1.2 Obsah školního řádu 1.3 Závaznost školního řádu

 1. Cíle předškolního vzdělávání
 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte: 3.2 Povinnosti dítěte 3.3 Zákonní zástupci mají právo 3.4 Povinnosti zákonných zástupců 3.4a Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními  

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 2. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ 5.2 Organizace stravování dětí 5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5.3a Povinné předškolní vzdělávání 5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ 5.5 Evidence dítěte 5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ 5.7 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 5.8 Platby v MŠ

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 6.2 První pomoc a ošetření 6.3 Pobyt dětí v přírodě 6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity 6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

 1. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy
 2. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 3. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

  1.3 Závaznost školního řádu Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/skolni-rad/

Stravování dětí

Dětem je podávána strava odpovídající jejich věku s dostatkem ovoce, zeleniny, cereálií, luštěnin, tekutin a ostatních surovin důležitých pro zdravý vývoj. Do jídla děti nenutíme, snažíme se, aby aspoň ochutnali. Dbáme na vyváženou nápaditou skladbu jídelníčku, kterou kontrolujeme spotřebním košem. Děti mají volný přístup k tekutinám. Podporujeme u dětí samostatnost při obsluze – aby si sami odhadli množství jídla .

Dodržujeme časové odstupy mezi jednotlivými jídly. Na schůzkách s rodiči pořádáme ochutnávku salátů a pomazánek.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/stravovani-deti/

Zaměstnanci

Ředitelka – Sylva Fišerová

Učitelka – Kristýna Henslová. DiS.

                       Martina Šmídová – mateřská dovolená

Vedoucí šk. jídelny, kuchařka – Irena Novotná

Školnice, topič – Simona Votavová

 

 

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/zamestnanci/